Masopust 2013


9. února 2013 proběhnul v naší obci masopustní průvod. Děkujeme všem maskám za píli, kterou museli vynaložit při přípravě převleků a za vytrvalou účast v průvodu. Nakonec se všichni sešli v našem pohostinsví, kde pro ně naši obětaví hasiči připravili večeři. Z vybraných peněz se budou financovat aktivity SDH s dětmi a další kulturní činnost. Fotografie z akce naleznete zde.

 

 

 

 

Vyjádření Zastupitelstva obce Velenov


Váženíspoluobčané,vývojvobciv posledníchtýdnechnásvedek tomu,abychomVámtoutoformoupřipomnělivznikavývojzáměrustavbyvelenovskérozhlednypoblížrekreačníoblastiuSušskéhorybníka.Proúplnostdodáváme,žesecelýrybníknacházív katastrálnímúzemíobceVelenovstejnějakorozsáhlápřilehlárekreačníoblast.

Pro stavbu rozhledny jsme se rozhodli před pěti lety. Bylo to 5 let příprav a pravidelné informovanosti občanů. Ti, kteří informováni být chtěli, mohli využít každoroční veřejné schůze a pravidelná zasedání zastupitelstva obce.

Nazačátkubylzáměrinvestovatdoprojektu,kterýbudedlouhodoběvydělávatminimálnětakovoučástku,jakouvydělávalynašelesyv SLD(Středomoravskélesnídružstvo)Niva,cožbylopřibližně140.000,-Kč/rok.Bylovícenávrhů,jakzmíněnýpříjemzískatkoupěnovéholesa,stavbabytovekčipenzionu,výstavbachovnéhorybníku,nechatpenízenaúčtuTotorozhodováníprovázelydlouhédiskuze,závěrbyl,žeprojektrozhlednynejvětšíšancisplnitpožadavekstáléhodlouhodobéhopříjmu.Bylyzahájenykrokykzískánípříslušnýchpovoleníazačalosepracovatnaprojektu.

Popětiletech,kdykončípřípravnáfázestavby,senajednouobjevujíhlasyprotivýstavbě.Ano,jetonázorjenčástiobčanů.Ano,majínatoprávo.Alepodlenásmohlitentonázorprojevitdříve!Zároveňpřipouštíme,želidémohoučasemnázoryměnit.Totovšejev pořádku.

V pořádkualenení,žetytohlasyprotirozhledněprovázejínepravdyapomluvynapříkladnepravdivéinformaceoprodejipodílův SLDNiva,kteréjdoumimorámecčestnévýměnynázorů.Atojesmutné.Nemůžememlčetotěchtonepravdách,kterésběrpodpisův minulýchdnechprovázely.Nejvícenáspobouřilotvrzení,ženašeobecdíkynámpřinevýhodnémprodejipodíluv SLDNivapřišlaoosmmilionů.Zvažovalijsmedokoncepodánížalobynaautoratěchtonepravdohledněprodejnícenyzalesy,alenechcemesituaciještěvícevyostřovat.Zkusteprotoprosímvěnovatpozornostnásledujícímřádkům:

Kauza lesy

ObecVelenovvlastnila2/39(=5,13%)lesníchpozemků.OpozemkysestaralaSLDNiva,jehožjsmebylirovněžpodílníkyopět2/39.

SLDNivadlouhodoběsklízelakritikuzašpatnéhospodařeníajejíziskyklesaly.Objeviloseněkolikzájemcůoodkoupenílesníchpozemků,alekoupěvždyztroskotalanatom,ženemělizaručenozískánínadpolovičnívětšinypodílůlesníchpozemkůadosaženímajority(většiny).Tabynovémumajitelizajistilaprávorozhodovat.Jednotlivéobcebylyněkolikrátoslovenys nabídkounaodkupjejichpodílů.

Cenovénabídky,kteréjsmejednaknašliv archívuVelenovakteréjsmeposlézeobdrželitakémy,činilyv rozmezíněkolikaletod9do12miliónůkorun.V roce2008přišlafirmaLakewood,kteránabídla14,440milionů.Jejichnabídku,jakovšechnypředchozí,jsmeopětodmítli.Zároveňbylozřejmé,žeseblížísituace,kdykupujícídosáhnemajority,pokudjimprodározhodujícípodílnějakýjinýčlendružstva.Vtompřípaděbynášmenšinovýpodílpřestalbýtatraktivním.Mohlotodojíttakdaleko,žebychomsicemělipodíllesnímpodniku,alebezjakéhokolivprávarozhodovatnapř.ovýšivyplácenéčástky.Tehdyjsmedokoncekonzultovalipostupanašemožnostis odborníkyv lesnímhospodářství.Uvažovaloseiovyjmutívýměněascelenípozemkův jedencelekahospodařenínavlastnítriko.Všechnobyaleznamenalodalšívelkénáklady,kteréobecnemohlanéstz důvoduspecifikv lesnímhospodářství.Nakonecbylorozhodnutov souladusezákonem128/2000Sb.(Zákonoobcích)oprodejiamyprodávali18.a19.podíl!V roce2012prodalaobecOkrouhlástejněvelkýpodíljakomy,alejižzacenuo4,440milionůnižšínežVelenov.V letošnímrocekoupilafirmaLakewooddalšípodíl(opětstejněvelkýjakobyltennáš)tentokrátpouzeza8milionů.Otázkazní,jakbyasireagovaliti,kdotytonepravdyonevýhodnéceněrozšiřují,kdybychomtehdysvůjpodílneprodaliza14,440milionů,alednesza8milionů.Cožjeo6,44milionůméněnežobcízískanácena.Dnesněkteřílžouotom,kolikjsmenaprodejiprodělali,aleuvedenácenabylanejvyššímožná!Oddobyležípenízenaobecnímúčtu,jaksemůžetekdykolivpřesvědčit.

 

Orozhledněpodrobněji

Umístěnírozhlednyjevelicedůležitouotázkouz důvodujejídostupnostianávštěvnosti.Dlouhojsmehledalivhodnémístopronaširozhlednu.Našlijsmepěknéumístěnív blízkostiSušskéhorybníkanapozemku,kterývlastníobecVelenov.Jetadynádhernývýhled,cožněkdyurozhledenstavitelékupodivuopomíjejí.V rekreačníoblastijenávštěvnostcca20tisíclidíročně.Přímokolempozemku,nakterémjerozhlednaplánovaná,vedouturistické,cyklistickéiběžkařskétrasy.Rozhlednabysenacházelapouhých10kmodMoravskéhokrasu,kterýročnínávštěvnostcca400tisíclidí(zdroj:SprávaCHKOMoravskýkras).Jejíumístěnípouhých10kmodměstaBoskovic(Westernovéměstečko,zámek,hrad,židovskáčtvrť,atd.)bezesporuzaručíatraktivituadostatečnounávštěvnost.

Přístupk rozhlednějetřebasituovattak,abyk nínebylomožnépřijetautemneboautobusem,protožestálínávštěvnícirozhledenjsourádi,kdyžk rozhledněvedepěknáprocházka.

Návštěvnosttakéznačněovlivnístavbasamotná.ProtojsmeostudiipožádalirenomovanýprojektovýateliérAbrasIng.Arch.MonikaSirná.Kruhovýpůdorysstavbyvycházíz motivuptačíklecedlemístnípověstioptáčníkuVelenovi.Našímcílembylovytvořitoriginálnírozhlednusezázemím,kteréumnohýchrozhledenchybíaječastýmterčemkritikynávštěvníků.Jižsamotnouvýškouserozhlednastávávýjimečnou.Jejíčtvrtávyhlídkováplošinajevevýšce60m,cožjenejvýšeumístěnávyhlídkazevšechrozhledenv ČRtohototypu.VýšeumístěnouvyhlídkovouplošinunaleznemepouzenarozhledněOstravaNováradnice,PradědarozhlednaŽižkovskáteleviznívěž(zdroj:http://www.rozhlednovymrajem.cz/vyska-rozhleden/page/39/).I tentofaktbynemalouměroupřispělkjejíatraktivitěanávštěvnosti.

Vneposlednířadějedůležitáotázka:Coz níbudevidět?.Uřadyrozhledenbylatatootázkapodceněna,aprotojsmevěnovaliznačnoupozornost.ZaideálníchpodmíneksemůžemepodívatdovzdálenéVídně(140km),naopačnéstraněuvidímenapříkladPraděd,západnímsměremseotvíránádhernýpohlednaVysočinu,DrahanskouvrchovinuanaBoskovickoubrázdu.

Přiodhadovánínávštěvnostijsmepoužilidostupnéinformacez ročníchzprávprovozovatelůrozhleden(např.http://www.obec-hlina.cz,http://www.roznov.cz,http://www.rozhlednabiskupskakupa.cz,http://www.rozhledna-veselice.cz/).Všesesnadnoidnesověřit.Nejenzvýšeuvedenýchzdrojůjsmedošlik reálnédlouhodobénávštěvnosti10 000lidíročně,kterápřiprůměrnéceněvstupného20,-Kčzaručípříjem200 000,-Kč.Tojeo60 000,-Kčvíce,nežbylpříjemzlesů.Kvyššínávštěvnostimůžemepřispěttím,žebudemeinovativníabudemeneustálevytvářetnovéprojekty,kterépřitáhnouturisty.Cenavstupnéhoseodvíjíodatraktivityrozhlednyav našempřípadějeadekvátnícenavstupného30,-50,-Kč.

Samotnýprovozzázemírozhlednyjeplánovánformoupronájmuamělbydoobecnípokladnypřinéstnezanedbatelnézisky.

Odzahájeníprovozubudezřízenfondoprav,kterýzajistífinančnírezervunaúdržbuaopravyobjektu.

Konstrukcevlastníhostožárurozhlednyjenavrženazžárovězinkovanéoceli,jejíživotnostjenejméně2040letvagresivnípřímořskéaprůmyslovéatmosféřea50100letvméněagresivníchatmosférách(zdroj:http://www.acsz.cz/o-zarovem-zinkovani.html).

Cenarozhlednybylanepodloženěněkolikrátuváděnavtisku.ZastupitelstvoobceVelenovsezavázalo,žedorealizacestavbyinvestujemaximálně15milionůkorunzvlastníchfinančníchzdrojů.Pořádjereálnášancezískatdotace,okterébudemeintenzivněusilovat.

Součástírozhlednybudeizázemí,kterénámumožnípořádatnapříkladjarmarkyarůznéakcenejenproděti.

ObecVelenovvlastnícca70 000m2(7ha)pozemkůvnejbližším okolírozhledny,kterénabízídalšímožnosti.

Projektjetonanašepoměryopravdurozsáhlýavelicepracnýnejennapřípravu,aletakénaorganizacidoprovodnýchakcívsamotnémprovozurozhledny.Alecojebezpráce?Možnáněcoano.Napříkladpříjemz rekreačníoblastiuSušskéhorybníkabylpronašiobecbezprácedlouhérokycca80 000,-Kčročně.Ales vypětímnemaléhoúsilídnešníhozastupitelstvajsmev uplynulýchdvouletechzískaliz tétooblastidopokladnyobcetéměř500 000,-Kč.

 

Tohlavnísialenechávámenakonec.Pročv průběhupětiletdodneszatímnikdonepřišels návrhem,jaktytopenízelépeinvestovat?Jestližeodpůrcirozhlednyzískajídostatečnýpočetpodpisůprotirozhledněaprojektnedokončíme,zastupitelstvoobcezačnepracovatnanovémprojektu,kterýbudedlouhodoběvydělávatminimálnětakovoučástku,jakouvydělávalynašelesy(faktjeten,žedruhýtakovýprojektjsmezatímnenalezli).Apakopětněkdopřijdekekonciprojektus tím,žesetoněkomunelíbí,ažechcereferendum?Ataktopůjdepořáddokola?

Zastupitelstvoobcezásadněnesouhlasís utracením15milionůzainfrastrukturu(komunikace,kanalizace,rozhlas),kterádoobecnípokladnynepřinesežádnýzisk.Tohotochtějídosáhnoutodpůrciprojektu?Pokudano,musízastavitprojektrozhlednyavpříštíchvolbáchsestavitsvojivlastníkandidátku,kdejimspoluobčanévyjádřísvojidůvěruformouhlasu.

Jestližesituacedojdetakdaleko,ževreferendubudemerozhodovatotom,zdastavětrozhlednučinikoli,apelujemenavásvšechny,abystepřišlivyjádřitsvůjnázor.Jetotižlogické,žekreferendupřijdouvšichniodpůrcistavbyrozhledny.Pokudsereferendanezúčastnívšichni,coprojektudůvěřují,můžedojítk tomu(avpraxitotakvevelkéčástireferendbývá),žemenšinarozhodneonašíbudoucnosti.

Proto vyzýváme všechny spoluobčany – oprávněné voliče, aby v tomto případě přišli vyjádřit svůj názor, ať už bude jakýkoliv!

 

 

Ve Velenově dne 23.4.2013                                                                                                                                              Zastupitelstvo obce Velenov

 

 

Kontaktní údaje

Adresa:
Obec Velenov
Velenov 74
680 01 Velenov

IČO: 47884541
DIČ: CZ47884541

ID datové schránky: 8gaazv2

Bankovní účet: 1361774399/0800 u České spořitelny

 

Starosta: Jan Havelka, tel.: 724 189 203, e-mail: starosta@velenov.cz
Místostarosta: David Johanides, tel.: 777 799 826, e-mail: mistostarosta@velenov.cz
Účetní: Lenka Kratěnová, tel.: 516 456 684, e-mail: ucetni@velenov.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 – 19:00
Středa: 17:00 – 19:00

Napsali o nás

Článek o stavbě rozhledny ve Velenově.

Článek o stavbě vyhlídky ve Velenově.

Článek o výsledcích komunálních voleb 2010 ve Velenově.

Boskovické noviny – O obci Velenov

Blanenský deník – Oslavy 630. let od první písemné zmínky

Region Press – Oslavy 630. let od první písemné zmínky

Plán péče o Vratíkovský kras 2011-2018

Obecní znak, prapor a pečeť

Obecní praporObecní znaknavrhl heraldik Miroslav Jan Václav Pavlů, nar. 24.7.1954 v Hranicích na Moravě. Ve svých návrzích využil možnosti spojit erbovní znamení Velena – bájného předka pánů z Boskovic – se starým pečetním znamením obce, koně ve skoku na trávníku. Barva černá a zlatá v kombinaci s erbovními barvami pánů z Boskovic je připomínkou vlády knížat z Ditrichštejna v době vzniku obecního pečetidla. Návrhy znaku a praporu obce byly vytvořeny v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

 

Obecní zastupitelstvo na své schůzi 10.10.2001 schválilo návrhy obecních znaků a 29.10.2001 požádalo Parlament ČR – Podvýbor pro heraldiku v Praze o projednání. Dne 27.2.2002 Parlament ČR – Poslanecká sněmovna doporučil udělení navrhovaných symbolů, odpovídající následujícímu slovnímu popisu (blasonu): Znak: ve zlato-červeně děleném štítě nahoře vyskakující černý kůň s červenou zbrojí a uzděním, dole stříbrný hřeben. Prapor: list tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, červený a bílý v poměru 2:1:1. Z červeného pruhu vyskakuje černý kůň s červenou zbrojí a uzděním. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Obecní pečeť

 

Obecní pečeť pochází z roku 1780. V pečetním poli někdejšího velenovského typáře je kůň ve skoku na trávníku v oválné barokní kartuši. Ptáte se: proč zrovna kůň? Asi proto, že dle pověsti dostal Velen od knížete darem území, které objede na koni v jednom dni.Opis majuskulou: PECZET. POCTIWE. OBCE. DIEDINI. WELENOV. 1780. (MZA Brno, f G 125, i. č. 908)

 

Obecní symboly ke stažení naleznete zde: obecní znak.jpg, obecní znak.cdr, obecní znak s popisem.jpg, obecní prapor.jpg, obecní prapor.cdr, obecní pečeť – fotografie, obecní pečeť.pdf.

 

 

 

 

Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Velenov. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.