Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Velenov. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání můžete podat osobně na Obecním úřadě, písemně nebo e-mailem. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Formuláře

Na Obecním úřadě ve Velenově k vyzvednutí:

  • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  • Povolení k vjezdu na MK mezi obcemi Velenov a Suchý

Ostatní formuláře jsou na pověřeném úřadě Městském úřadě v Boskovicích.

Nejdůležitější předpisy

Ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Obecně závazné vyhlášky obce Velenov