Poloha obce

Poloha obce Velenov (Loc: 49° 29′ 12″ N, 16° 43′ 58″ E, OÚ Velenov – 560 m n. m.) je malá podhorská obec s 220 obyvateli a najdeme ji pod vrcholky Drahanské vrchoviny, východním směrem od města Boskovice. Obec se obklopena rozlehlými lesy. Severozápadním směrem od obce je vodní nádrž Boskovice. Kolem východního okraje obce protéká Orlový potok, jež ústí do jihovýchodní zátoky Boskovické nádrže. Západním směrem od Velenova je chráněné území přírodní rezervace Vratíkov a tvoří ji krasové území s několika nepřístupnými jeskyněmi a to Vratíkovskou, Čtyřkou, Sklepem a Oknem. Před jeskyní Sklep je významné archeologické naleziště, byly tu objeveny nástroje magdalénských lovců a kosti pravěkých zvířat. První písemná zmínka o obci je z roku 1447 a ve střední části obce stojí pěkná zvonice. Velenovem prochází zelená turistická značka vedoucí z Boskovic a přes obec pokračuje dále do rekreační oblasti u Sušského rybníka u obce Suchý. Katastrální výměra Velenova je 753 ha (katastrální hranice je žlutě zobrazená v mapovém portálu níže). V katastru obce se nachází rekreační oblast Suchý a dva rybníky – Sušský a Horní.

 

 

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

starosta – Jan Havelka
místostarosta – Dušan Sekanina
předseda finančního výboru – Mgr. Petr Mikulášek
předseda kontrolního výboru – Josef Staněk
předseda kulturního výboru – Helena Matušů
předseda stavebního výboru a výboru pro životní prostředí – Ing. Pavel Havelka
předseda výboru pro mládež a sport – Zdeněk Ševčík

Účetní obce

Lenka Kratěnová

Kronikářka

Jana Konečná

Knihovnice

Mgr. Radka Havelková

Zastupitelstvo obce

 

starosta – Jan Havelka

 

místostarosta – Dušan Sekanina

 

předseda finančního výboru – Mgr. Petr Mikulášek

členové: Antonín Krejčíř, Petr Celý

 

předseda kontrolního výboru – Josef Staněk

členové: Roman Lipold, Jakub Veselý 

 

předseda kulturního výboru – Helena Matušů

členové: Bohumila Mikulášková, Helena Staňková

 

předseda stavebního výboru a výboru pro životní prostředí – Ing. Pavel Havelka

členové: Josef Konečný, Martin Maršoun

 

předseda výboru pro mládež a sport – Zdeněk Ševčík

členové: Jaroslav Braunšleger, Marie Ševčíková 

Historie obce

První písemná zmínka o obci Velenov je z roku 1378. Zde naleznete dokumenty, které to potvrzují. Jedná se o dopis z archivu, první písemná zmínka – latinský přepis z originálu uloženého ve Vaduzu, první písemná zmínka – latinský přepis a český překlad.


V historických pramenech bychom však nalezli „důkaz“, že obec Velenov byla založena o něco dříve. Podle Paprockého byl praotcem pánů z Boskovic chudý ptáčník Velen (1207-1228), který brněnského knížete Privinu zachránil, pohostil a od vděčného knížete byl šlechtictvím odměněn. V lesích, kde Velen dříve pobýval vznikla vesnice Velenov.

 

Pověst o Velenovi z Boskovic

To už je moc dávno. Jak je dnes Velenov, byly napřed samé lesy. Žil v nich uhlíř a jmenoval se Velen. Pálil uhlí ze dřeva, chytal ptáky a živil se, jak se dalo. Měl malou dřevěnou chalupu a tam býval se ženou. Jednou taky dělal v lese a uslyšel volání. Šel po hlase, rozhrnul houštinu a uviděl sedět na pařezu jakéhosi pána. Měl na sobě myslivecký kabát a klobouk, boty měl zablácené a na rukávě díru. „Copak se ti stalo, že voláš?“ ptal se Velen. Pán vykládal, že je z Brna a že zabloudil v těch lesích. Tři dny prý nic nejedl a sotva už se vleče. Velen ho zavedl do své chaloupky a posadil ho za stůl. Žena zatím donesla kus pečeného masa a pecen chleba a postavila před ně džbán piva. Pán vyprávěl, co je v městě nového a pěkně se bavili. Potom mu Velen ustlal na spaní, pod hlavu mu dal míšek vycpaný senem a pán spal jako zabitý až do rána. Ráno ho Velen budí: „Vstávé, kohout už dávko kokirikal, vstávé lenochu!“ Zavedl pak pána k potůčku, aby se umyl. Sám ho přitom drhl věchtem, potom mu učesal dlouhé vlasy a vousy svým dřevěným hřebenem a šli se nasnídat. Jak se najedli, doprovodil Velen pána kus cesty a radil mu: „Běž po řece, pořád podle Svitavy a kde se bude kouřit, tam stojí Brno“. Pán se zeptal: „Až tady jednou znovu přijedu, co ti mám z města dovézt?“ „Dovez mně zas nějaké pěkné noviny“, povídal Velen. Jen pár dní uteklo a před Velenovou chalupou se zastavil vznešený průvod. Vedl jej moravský kníže! „Nesu ti z města novinu, jak jsem ti slíbil“, povídal Velenovi. „Za to pohostinství a za tvou upřímnou povahu tě povyšuji na rytíře“. Dal mu truhlu peněz a všecky lesy daleko kolem jeho chaloupky. Tak byl Velen taky pánem. Do znaku dostal sedmizubý hřeben, podušku a dva věníky, že knížeti těmi věcmi posloužil. Velen začal stavět na skalnatém vrchu hrad. Hrad měl strmé zdi a pevné bašty, jen jméno ne a ne vymyslit. „Víte co?“, povídá Velen. „Jméno mu dá první host“. Nejdřív vkročila do hradu Velenova žena, zakopla o práh až si poranila palec. Mávla rukou na znamení, že to nevadí a řekla: „Bosko více už nebudu chodit“. Tak dostal hrad a město pod ním jméno Boskovice. No a tam, co měl Velen svou chalupu, je dne vesnice Velenov. Stojí u ní vrch Čihátky a na tom místě prý měl Velen čihadlo na ptáčky, tam líčíval své vějice, pletky a sítě.

(Podle publikace Státní hrad a zámek Boskovice pro děti od Evy Kiliánové a Oldřicha Sirovátka, vydané roku 1978.)

 

Další informace o obci

V obci je několik historických památek místního významu. Jedná se převážně o sakrální stavby: zvonice, božích muk a tesaného dřevěného kříže z roku 1842. Za zmínku stojí i dům č.10, který je postaven z tesaných trámů.

Obec Velenov se v průběhu dvacátého století velmi dynamicky rozvíjela. Veřejný vodovod z roku 1906, tehdy ještě z dřevěného potrubí, byl rekonstruován v šedesátých letech. V roce 2010 bylo v horní části položeno nové vysokotlaké potrubí, které vyřešilo problémy s nízkým tlakem vody. Od r. 1928 byla obec členem Středomoravského lesního družstva, které svoji činnost obnovilo v r. 1995. V roce 2008 prodejem dvou podílů v tomto družstvu ukončila obec své členství. Další nejvýznamější mezníky minulého století jsou zaznamenány v několika kronikách obce, školy a Sboru dobrovolných hasičů. Za zmínku stojí: 1791 – založení školy ve Velenově, od roku 1876 se začíná učit v nově postavené škole. Prvním učitelem byl pan Winkler.
1906 – vybudování 11 obecních studen a obecního vodovodu.
1922 – založení Sboru dobrovolných hasičů.
1929-33 – stavba hasičské zbrojnice.
1931 – elektrifikace obce.
1929 a 1946 – oprava a rozšíření spojovací cesty do Valchova.
1954 – založení JZD, 1957 výstavba kravína a 1962 výstavba vepřína.
1960 – rekonstrukce vodovodního řádu a rozšíření vodojemu.
1971 – rekonstrukce prodejny.
1966 a 1972 – provedena bezprašná úprava místních komunikací.
1973 – sloučení JZD do JZD Vrchovina v Benešově.
1974 – provedena úprava středu obce do současné podoby, odhalení památníku obětem I. a II. světové války.
1976 – uzavření školy ve Velenově – Žáci dojíždí do školy do Boskovic. Ukončení činnosti MNV Velenov a sloučení s NMV Valchov, ve Velenově ustaven občanský výbor.
1978 – kolaudace víceúčelové budovy OU v níž jsou provozní místnosti OU, sál pro 2OO osob, pohostinství, knihovna, sklad CO a hasičská zbrojnice.
1985 – vybudování přivaděče pitné vody ze skupinového vodovodu ze Suchého.
1986 – ukončení činnosti MNV Valchov a sloučení s MěNV Boskovice, ve Velenově ustaven Občanský výbor.
1993 – ukončení činnosti Občanského výboru., obec Velenov se stává samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. Odkanalizování obce v rámci asanačních opatření vodního
1995 – rekonstrukce telefoního vedení a telefonizace obce.
1997 – plynofikace obce.
1999 – první etapa opravy MK balenou směsí.
2000 – dokončena rekonstrukce budovy OU včetně nové střechy.
2003 – rekonstrukce vozovky ve středu obce
Oprava části silnice do Valchova.
Vstup obce do Svazku obcí Boskovicko.
2004 – výměna části vodovodního potrubí v místní části Pohoř.
Rekonstrukce části místní komunikace v této části obce.
Dokončení silnice do Valchova.
Schválení územního plánu obce.
2005 – výměna části hlavního vodovodního potrubí v místní části Pohoř. Rekonstrukce části místní komunikace v této části obce.
2006 – koupě ideální poloviny rybníku na Suchém.
2009 – obnova a údržba zeleně v obci a pořízení nové zahradní techniky.
2009 – výměna oken a dveří v celém KD.
2009 – zahájena rekonstrukce vodovodu.