Veřejná vyhláška – Změny č.1 územního plánu Velenov

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Změny č.1 územního plánu Velenov

Dokumentace změny č.1 ÚP Velenov:

Změna č.1 úplné znění:
Textová část
OOP po vydání změny č.1
Grafická část
1 Výkres základního členění území
2 Hlavní výkres
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
4b Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství
5 Koordinační výkres – zastavěné území
6 Koordinační výkres

Změna č.1 vydaná:
Textová část
– Text návrhu změny č.1
– Srovnávací text změny č.1
– Odůvodnění změny č.1
Grafická část
– 1 Výkres základního členění území
– 2 Hlavní výkres
– 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
– 4b Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství
– 6 Koordinační výkres
– 7 Vyhodnocení záboru ZPF

Vyvěšeno dne 23.11.2022