Veřejná vyhláška – oznámení veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Velenov

Veřejná vyhláška – oznámení veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Velenov

Dokumentace pro veřejné projednání Změny č.1 ÚP Velenov:
Grafická část
1 Výkres základního členění území
2 Hlavní výkres
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
4b Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství
6 Koordinační výkres
7 Vyhodnocení záboru ZPF
Textová část
Text návrhu změny č.1
Srovnávací text změny č.1
Odůvodnění změny č.1

Vyvěšeno dne 30.7.2021

Závěrečný účet 2020

Závěrečný účet 2020
Seznam příloh:
– Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122020
– Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122020
– Rozvaha obec Velenov 122020
– Rozvaha ZŠ Velenov 122020
– Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020
– Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122020
– Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122020
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Vyvěšeno dne 23.6.2021