Vyjádření ZO Velenov ze dne 19. 5. 2014


Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce Velenov se na svém veřejném zasedání dne 23. 4. 2014 usneslo na konání místního referenda o stavbě rozhledny. Vzhledem k blížícímu se termínu referenda (23. května a 24. května 2014) jsme se rozhodli tímto způsobem informovat o tom, co nás v následujících dnech čeká. Pro více informací klikněte zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření Zastupitelstva obce Velenov


Váženíspoluobčané,vývojvobciv posledníchtýdnechnásvedek tomu,abychomVámtoutoformoupřipomnělivznikavývojzáměrustavbyvelenovskérozhlednypoblížrekreačníoblastiuSušskéhorybníka.Proúplnostdodáváme,žesecelýrybníknacházív katastrálnímúzemíobceVelenovstejnějakorozsáhlápřilehlárekreačníoblast.

Pro stavbu rozhledny jsme se rozhodli před pěti lety. Bylo to 5 let příprav a pravidelné informovanosti občanů. Ti, kteří informováni být chtěli, mohli využít každoroční veřejné schůze a pravidelná zasedání zastupitelstva obce.

Nazačátkubylzáměrinvestovatdoprojektu,kterýbudedlouhodoběvydělávatminimálnětakovoučástku,jakouvydělávalynašelesyv SLD(Středomoravskélesnídružstvo)Niva,cožbylopřibližně140.000,-Kč/rok.Bylovícenávrhů,jakzmíněnýpříjemzískatkoupěnovéholesa,stavbabytovekčipenzionu,výstavbachovnéhorybníku,nechatpenízenaúčtuTotorozhodováníprovázelydlouhédiskuze,závěrbyl,žeprojektrozhlednynejvětšíšancisplnitpožadavekstáléhodlouhodobéhopříjmu.Bylyzahájenykrokykzískánípříslušnýchpovoleníazačalosepracovatnaprojektu.

Popětiletech,kdykončípřípravnáfázestavby,senajednouobjevujíhlasyprotivýstavbě.Ano,jetonázorjenčástiobčanů.Ano,majínatoprávo.Alepodlenásmohlitentonázorprojevitdříve!Zároveňpřipouštíme,želidémohoučasemnázoryměnit.Totovšejev pořádku.

V pořádkualenení,žetytohlasyprotirozhledněprovázejínepravdyapomluvynapříkladnepravdivéinformaceoprodejipodílův SLDNiva,kteréjdoumimorámecčestnévýměnynázorů.Atojesmutné.Nemůžememlčetotěchtonepravdách,kterésběrpodpisův minulýchdnechprovázely.Nejvícenáspobouřilotvrzení,ženašeobecdíkynámpřinevýhodnémprodejipodíluv SLDNivapřišlaoosmmilionů.Zvažovalijsmedokoncepodánížalobynaautoratěchtonepravdohledněprodejnícenyzalesy,alenechcemesituaciještěvícevyostřovat.Zkusteprotoprosímvěnovatpozornostnásledujícímřádkům:

Kauza lesy

ObecVelenovvlastnila2/39(=5,13%)lesníchpozemků.OpozemkysestaralaSLDNiva,jehožjsmebylirovněžpodílníkyopět2/39.

SLDNivadlouhodoběsklízelakritikuzašpatnéhospodařeníajejíziskyklesaly.Objeviloseněkolikzájemcůoodkoupenílesníchpozemků,alekoupěvždyztroskotalanatom,ženemělizaručenozískánínadpolovičnívětšinypodílůlesníchpozemkůadosaženímajority(většiny).Tabynovémumajitelizajistilaprávorozhodovat.Jednotlivéobcebylyněkolikrátoslovenys nabídkounaodkupjejichpodílů.

Cenovénabídky,kteréjsmejednaknašliv archívuVelenovakteréjsmeposlézeobdrželitakémy,činilyv rozmezíněkolikaletod9do12miliónůkorun.V roce2008přišlafirmaLakewood,kteránabídla14,440milionů.Jejichnabídku,jakovšechnypředchozí,jsmeopětodmítli.Zároveňbylozřejmé,žeseblížísituace,kdykupujícídosáhnemajority,pokudjimprodározhodujícípodílnějakýjinýčlendružstva.Vtompřípaděbynášmenšinovýpodílpřestalbýtatraktivním.Mohlotodojíttakdaleko,žebychomsicemělipodíllesnímpodniku,alebezjakéhokolivprávarozhodovatnapř.ovýšivyplácenéčástky.Tehdyjsmedokoncekonzultovalipostupanašemožnostis odborníkyv lesnímhospodářství.Uvažovaloseiovyjmutívýměněascelenípozemkův jedencelekahospodařenínavlastnítriko.Všechnobyaleznamenalodalšívelkénáklady,kteréobecnemohlanéstz důvoduspecifikv lesnímhospodářství.Nakonecbylorozhodnutov souladusezákonem128/2000Sb.(Zákonoobcích)oprodejiamyprodávali18.a19.podíl!V roce2012prodalaobecOkrouhlástejněvelkýpodíljakomy,alejižzacenuo4,440milionůnižšínežVelenov.V letošnímrocekoupilafirmaLakewooddalšípodíl(opětstejněvelkýjakobyltennáš)tentokrátpouzeza8milionů.Otázkazní,jakbyasireagovaliti,kdotytonepravdyonevýhodnéceněrozšiřují,kdybychomtehdysvůjpodílneprodaliza14,440milionů,alednesza8milionů.Cožjeo6,44milionůméněnežobcízískanácena.Dnesněkteřílžouotom,kolikjsmenaprodejiprodělali,aleuvedenácenabylanejvyššímožná!Oddobyležípenízenaobecnímúčtu,jaksemůžetekdykolivpřesvědčit.

 

Orozhledněpodrobněji

Umístěnírozhlednyjevelicedůležitouotázkouz důvodujejídostupnostianávštěvnosti.Dlouhojsmehledalivhodnémístopronaširozhlednu.Našlijsmepěknéumístěnív blízkostiSušskéhorybníkanapozemku,kterývlastníobecVelenov.Jetadynádhernývýhled,cožněkdyurozhledenstavitelékupodivuopomíjejí.V rekreačníoblastijenávštěvnostcca20tisíclidíročně.Přímokolempozemku,nakterémjerozhlednaplánovaná,vedouturistické,cyklistickéiběžkařskétrasy.Rozhlednabysenacházelapouhých10kmodMoravskéhokrasu,kterýročnínávštěvnostcca400tisíclidí(zdroj:SprávaCHKOMoravskýkras).Jejíumístěnípouhých10kmodměstaBoskovic(Westernovéměstečko,zámek,hrad,židovskáčtvrť,atd.)bezesporuzaručíatraktivituadostatečnounávštěvnost.

Přístupk rozhlednějetřebasituovattak,abyk nínebylomožnépřijetautemneboautobusem,protožestálínávštěvnícirozhledenjsourádi,kdyžk rozhledněvedepěknáprocházka.

Návštěvnosttakéznačněovlivnístavbasamotná.ProtojsmeostudiipožádalirenomovanýprojektovýateliérAbrasIng.Arch.MonikaSirná.Kruhovýpůdorysstavbyvycházíz motivuptačíklecedlemístnípověstioptáčníkuVelenovi.Našímcílembylovytvořitoriginálnírozhlednusezázemím,kteréumnohýchrozhledenchybíaječastýmterčemkritikynávštěvníků.Jižsamotnouvýškouserozhlednastávávýjimečnou.Jejíčtvrtávyhlídkováplošinajevevýšce60m,cožjenejvýšeumístěnávyhlídkazevšechrozhledenv ČRtohototypu.VýšeumístěnouvyhlídkovouplošinunaleznemepouzenarozhledněOstravaNováradnice,PradědarozhlednaŽižkovskáteleviznívěž(zdroj:http://www.rozhlednovymrajem.cz/vyska-rozhleden/page/39/).I tentofaktbynemalouměroupřispělkjejíatraktivitěanávštěvnosti.

Vneposlednířadějedůležitáotázka:Coz níbudevidět?.Uřadyrozhledenbylatatootázkapodceněna,aprotojsmevěnovaliznačnoupozornost.ZaideálníchpodmíneksemůžemepodívatdovzdálenéVídně(140km),naopačnéstraněuvidímenapříkladPraděd,západnímsměremseotvíránádhernýpohlednaVysočinu,DrahanskouvrchovinuanaBoskovickoubrázdu.

Přiodhadovánínávštěvnostijsmepoužilidostupnéinformacez ročníchzprávprovozovatelůrozhleden(např.http://www.obec-hlina.cz,http://www.roznov.cz,http://www.rozhlednabiskupskakupa.cz,http://www.rozhledna-veselice.cz/).Všesesnadnoidnesověřit.Nejenzvýšeuvedenýchzdrojůjsmedošlik reálnédlouhodobénávštěvnosti10 000lidíročně,kterápřiprůměrnéceněvstupného20,-Kčzaručípříjem200 000,-Kč.Tojeo60 000,-Kčvíce,nežbylpříjemzlesů.Kvyššínávštěvnostimůžemepřispěttím,žebudemeinovativníabudemeneustálevytvářetnovéprojekty,kterépřitáhnouturisty.Cenavstupnéhoseodvíjíodatraktivityrozhlednyav našempřípadějeadekvátnícenavstupného30,-50,-Kč.

Samotnýprovozzázemírozhlednyjeplánovánformoupronájmuamělbydoobecnípokladnypřinéstnezanedbatelnézisky.

Odzahájeníprovozubudezřízenfondoprav,kterýzajistífinančnírezervunaúdržbuaopravyobjektu.

Konstrukcevlastníhostožárurozhlednyjenavrženazžárovězinkovanéoceli,jejíživotnostjenejméně2040letvagresivnípřímořskéaprůmyslovéatmosféřea50100letvméněagresivníchatmosférách(zdroj:http://www.acsz.cz/o-zarovem-zinkovani.html).

Cenarozhlednybylanepodloženěněkolikrátuváděnavtisku.ZastupitelstvoobceVelenovsezavázalo,žedorealizacestavbyinvestujemaximálně15milionůkorunzvlastníchfinančníchzdrojů.Pořádjereálnášancezískatdotace,okterébudemeintenzivněusilovat.

Součástírozhlednybudeizázemí,kterénámumožnípořádatnapříkladjarmarkyarůznéakcenejenproděti.

ObecVelenovvlastnícca70 000m2(7ha)pozemkůvnejbližším okolírozhledny,kterénabízídalšímožnosti.

Projektjetonanašepoměryopravdurozsáhlýavelicepracnýnejennapřípravu,aletakénaorganizacidoprovodnýchakcívsamotnémprovozurozhledny.Alecojebezpráce?Možnáněcoano.Napříkladpříjemz rekreačníoblastiuSušskéhorybníkabylpronašiobecbezprácedlouhérokycca80 000,-Kčročně.Ales vypětímnemaléhoúsilídnešníhozastupitelstvajsmev uplynulýchdvouletechzískaliz tétooblastidopokladnyobcetéměř500 000,-Kč.

 

Tohlavnísialenechávámenakonec.Pročv průběhupětiletdodneszatímnikdonepřišels návrhem,jaktytopenízelépeinvestovat?Jestližeodpůrcirozhlednyzískajídostatečnýpočetpodpisůprotirozhledněaprojektnedokončíme,zastupitelstvoobcezačnepracovatnanovémprojektu,kterýbudedlouhodoběvydělávatminimálnětakovoučástku,jakouvydělávalynašelesy(faktjeten,žedruhýtakovýprojektjsmezatímnenalezli).Apakopětněkdopřijdekekonciprojektus tím,žesetoněkomunelíbí,ažechcereferendum?Ataktopůjdepořáddokola?

Zastupitelstvoobcezásadněnesouhlasís utracením15milionůzainfrastrukturu(komunikace,kanalizace,rozhlas),kterádoobecnípokladnynepřinesežádnýzisk.Tohotochtějídosáhnoutodpůrciprojektu?Pokudano,musízastavitprojektrozhlednyavpříštíchvolbáchsestavitsvojivlastníkandidátku,kdejimspoluobčanévyjádřísvojidůvěruformouhlasu.

Jestližesituacedojdetakdaleko,ževreferendubudemerozhodovatotom,zdastavětrozhlednučinikoli,apelujemenavásvšechny,abystepřišlivyjádřitsvůjnázor.Jetotižlogické,žekreferendupřijdouvšichniodpůrcistavbyrozhledny.Pokudsereferendanezúčastnívšichni,coprojektudůvěřují,můžedojítk tomu(avpraxitotakvevelkéčástireferendbývá),žemenšinarozhodneonašíbudoucnosti.

Proto vyzýváme všechny spoluobčany – oprávněné voliče, aby v tomto případě přišli vyjádřit svůj názor, ať už bude jakýkoliv!

 

 

Ve Velenově dne 23.4.2013                                                                                                                                              Zastupitelstvo obce Velenov