Veřejná vyhláška – oznámení veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Velenov

Veřejná vyhláška – oznámení veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Velenov

Dokumentace pro veřejné projednání Změny č.1 ÚP Velenov:
Grafická část
1 Výkres základního členění území
2 Hlavní výkres
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
4b Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství
6 Koordinační výkres
7 Vyhodnocení záboru ZPF
Textová část
Text návrhu změny č.1
Srovnávací text změny č.1
Odůvodnění změny č.1

Vyvěšeno dne 30.7.2021

Čipování popelnic na směsný komunální odpad

Z důvodu zavádění nové evidence při sběru směsného komunálního odpadu, bude společnost SUEZ v pátek 16.7.2021 po provedení svozu odpadu označovat popelnice identifikačním kódem. Z tohoto důvodu společnost SUEZ žádá občany, aby na svozová místa umístili všechny používané popelnice i když budou prázdné a nechali je přístupné až do večerních hodin.
Popelnice, které nebudou obsahovat identifikační kód již nebudou firmou SUEZ svezeny.
Pro získání identifikačního kódu pro nové popelnice kontaktujte obecní úřad.

Závěrečný účet 2020

Závěrečný účet 2020
Seznam příloh:
– Příloha účetní uzávěrky obec Velenov 122020
– Příloha účetní uzávěrky ZŠ Velenov 122020
– Rozvaha obec Velenov 122020
– Rozvaha ZŠ Velenov 122020
– Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020
– Výkaz zisku a ztrát obec Velenov 122020
– Výkaz zisku a ztrát ZŠ Velenov 122020
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Vyvěšeno dne 23.6.2021

Havárie vodovodní přípojky

Při výstavbě kanalizační přípojky (11.6.2021) u domu č. 20 byl poškozen vodovodní řád – zasaženou částí je Pohoř. Na nápravě vzniklého stavu se usilovně pracuje. Předpokládaný termín dokončení opravy je sobota 12.6. v dopoledních hodinách.