Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Velenov. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání můžete podat osobně na Obecním úřadě, písemně nebo e-mailem. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Formuláře

Na Obecním úřadě ve Velenově k vyzvednutí:

  • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  • Povolení k vjezdu na MK mezi obcemi Velenov a Suchý

Ostatní formuláře jsou na pověřeném úřadě Městském úřadě v Boskovicích.