Knihovní řád

 

Knihovní řád obecní knihovny ve Velenově

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Velenově vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ).

 

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 KZ a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 KZ.

 

Čl. 2.

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ. Jsou to zejména:

          a) výpůjční služby,

          b) meziknihovní služby,

          c) informační služby:

                 ca)  poradenská služba-informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

                 cb) informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší,

                 cc)  přístup na internet,

2. Služby poskytuje podle knihovna bezplatně. Placené služby knihovna neposkytuje.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: příjmení, jméno, trvalé bydliště.

3. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na datová úložiště informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).


III. Výpůjční řád

 

Čl. 6

Způsoby půjčování

Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím výměnných souborů.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Je-li po třech bezvýsledných objednávkách dokument nezvěstný, může uživatel požádat o jeho revizní zjištění.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování je zpravidla jeden měsíc

2. Výpůjční lhůta může být prodloužena: u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému a výpůjční potvrzení. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

2. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

3. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

4. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení:

povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:

nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.       

3. Ztráta průkazu uživatele:

za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel (instituce) je povinen (povinna) nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

1.Výjimky z KŘ povoluje knihovnice nebo jí pověřený pracovník.

2. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

 

Ve Velenově 5.6.2013                                                                       Mgr. Radka Havelková – knihovnice

 

                                                            
VI. Přílohy Knihovního řádu

Čl. 15

Seznam příloh

Ceník placených služeb a poplatků knihovny.

 

 

 


Příloha knihovního řádu Obecní knihovny ve Velenově

 

Ceník knihovnických služeb

 

  1. Registrace uživatele:                                                 zdarma
  1. Výpůjční z vlastního knihovního fondu:                   zdarma
  1. Vymáhání nevrácených výpůjček:                            10,- Kč
  1. Poplatek z prodlení:                                                  5,- Kč/ výpůjčka
  1. Ztráta průkazu uživatele:                                          10,- Kč(manipulační poplatek)
  1. Ztráta knihy nebo její zničení:                                   aktuální pořizovací cena

Katalog knih

P.číslo Autor Název Nakladatelské údaje ISBN Sign.
1 Nepil, František, 1929-1995 Makový mužíček Praha : Albatros, 1985   M
2 Havel, Jiří, 1924- Takový je Barbánek Praha : Olympia, 1989   M
3 Čmolík, Otto, 1931- 333 a ještě několik her a zábav pro pionýry Praha : Mladá fronta, 1957   M 793/794
4 Petiška, Eduard, 1924-1987 Míšovo tajemství Praha : Albatros, 1984   M
5 Nagy, Katalin Jednička z provázku Praha : Albatros, 1984   M
6 Lindgren, Astrid, 1907-2002 Děti z Bullerbynu Praha : Albatros, 1986   M
7 Šmahelová, Helena, 1910-1997 Dobrá mysl Praha : Albatros, 1989   M
8 Durrell, Gerald Malcolm, 1925-1995 Mluvící balík Praha : Albatros, 1983   M
9 Lindgren, Astrid, 1907-2002 Děti z Bullerbynu Praha : Albatros, 1981   M
10 Pařízek, L. M. (Ladislav Mikeš) , 1907-1988 Prales kouzelných snů Praha : Albatros, 1987   M
11 Nosov, Nikolaj Nikolajevič, 1908-1976 Neználek na Měsíci Praha : Lidové nakladatelství, 1979   M
12 Drijverová, Martina, 1951- Táta nemá smutky rád Praha : Albatros, 1985   M
13 Drijverová, Martina, 1951- Nekonečné prázdniny Praha : Albatros, 1987   M
14 Vančurová, Eva 5x Filip Praha : Albatros, 1984   M
15 Schulz, Waldemar Já něco vím Berlin : Kinderbuchverlag, 1988   M 59
16 Arro, Vladimir Konstantinovič, 1932- Dopis od táty Praha : Albatros, 1982   M
17 Lobe, Mira, 1913-1995 Zítra půjdu do školy Praha : Albatros, 1987   M
18 Prokofjeva, Sofja L. A neomluvím se Praha : Albatros, 1981   M
19 Macourek, Miloš, 1926-2002 Mravenečník v početnici Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1966   M
20 Mogilevskaja, Sofja Můj táta kouzelník Praha : Lidové nakladatelství, 1988   M
21 Lukešová, Milena, 1922-2008 Adélka byla nemocná Praha : Albatros, 1989   M
22 Horelová, Eliška, 1925- Tománek je rád na světě Praha : Albatros, 1985   M
23 Demykina, Galina Nikolaevna, 1925- Alenka a bílá volavka Praha : Lidové nakladatelství, 1982   M
24 Družkov, Jurij Michajlovič, 1927-1983 Lupiči a Čárytužka Praha : Lidové nakladatelství, 1982   M
25 Hrnčíř, Svatopluk, 1926- Cour a Courek Praha : Albatros, 1983   M
26 Bianki, Vitalij Valentinovič, 1894-1959 Mravenečkova dobrodružství Praha : Lidové nakladatelství, 1978   M
27 Šajner, Donát, 1914-1990 Blázínci ze Lhoty Praha : Albatros, 1986   M
28 Lajdar, Milan Kdo se bude smát aneb jak se honí zloději Hradec Králové : Kruh, 1983   M
29 Macourek, Miloš, 1926-2002 Mach a Šebestová Praha : Albatros, 1984   M
30 Borská, Ilona, 1928-2007 Výpravy s paní Klomínkovou Praha : Albatros, 1985   M
31 Pivovarova, Irina Hlava plná nápadů Praha : Albatros, 1985   M
32 Kubelková, Arnoštka Přečti mi aspoň kousek Praha : Albatros, 1983   M
33   Skořepinka mezi zvířátky a jiná vyprávění Brno : Blok, 1987   M
34 Grahame, Kenneth, 1859-1932 Žabákova dobrodružství Praha : Albatros, 1981   M
35   Vlaštovička, pestrá knížka pro děti Brno : Blok, 1985   M
36 Kant, Uwe, 1936- Malý kouzelník a velká pětka Praha : Lidové nakladatelství, 1982   M
37 Milne, Alan Alexander, 1882-1956 Medvídek Pú Praha : Albatros, 1984   M
38 Čtvrtek, Václav, 1911-1976 Rumcajs Praha : Albatros, 1979   M
39 Zinnerová, Markéta, 1942- Indiáni z Větrova Praha : Albatros, 1979   M
40 Lukešová, Milena, 1922-2008 Obr-dobr Pejsánek a ztracený dům Praha : Albatros, 1983   M
41 Kafka, Jiří, 1913- Hup a Hop Praha : Albatros, 1981   M
42 Spyri, Johanna, 1827-1901 Heidi a její nové příběhy Bratislava : Junior, 1993 80-7146-110-5 M
43 Nosov, Nikolaj Nikolajevič, 1908-1976 Neználek ve Slunečním městě Praha : Lidové nakladatelství, 1986   M
44 Družkov, Jurij Michajlovič, 1927-1983 Čárytužka a Bambula Krambambula Praha : Lidové nakladatelství, 1982   M
45 Sněgirjov, Gennadij Za zvířátky na kraj světa Praha : Lidové nakladatelství, 1985   M
46 Bulyčev, Kir, 1934-2003 Alenka z planety Země Praha : Svoboda, 1985   M
47 Čtvrtek, Václav, 1911-1976 Manka Praha : Albatros, 1979   M
48 Šrámková, Marta Brněnské kolo a drak Brno : Blok, 1991 80-7029-023-4 M
49 Pervik, Aino Aranella, dcera piráta Praha : Lidové nakladatelství, 1988   M
50 Čtvrtek, Václav, 1911-1976 Cipísek Praha : Albatros, 1979   M
51 Jansson, Tove, 1914-2001 Čarodějův klobouk Praha : Albatros, 1984   M
52 Šikula, Vincent, 1936-2001 Trampoty s helikónem Praha : Albatros, 1990   M
53 Nöstlinger, Christine, 1936- Róza, strážné strašidlo Praha : Albatros, 1988   M
54 Nohejl, Bohumil, 1928- Šťastný Ferda Praha : Albatros, 1982   M
55 Strnadel, Josef, 1912-1986 O stodolovém mistru Ostrava : Profil, 1984   M
56 Kapek, Miroslav, 1926-1997- Hříšná kopa Praha : Albatros, 1983   M
57 Lhotová, Dagmar, 1929- Bartolomějové Praha : Albatros, 1979   M
58 Nesvadba, Miloš, 1925- Bubetka v Praze Praha : Středočes. nakl. a knihkupectví, 1983   M
59 Ryska, Jan, 1916-1983 Byli jsme tři (náš děda, pan učitel a já) Praha : Albatros, 1982   M
60 Těsnohlídek, Rudolf, 1882-1928 Čimčirínek a chlapci Praha : Albatros, 1983   M
61 German, Jurij Pavlovič, 1910-1967 Jak to tenkrát bylo Praha : Albatros, 1981   M
62 Diklić, Arsen, 1922- Na Malé bažině hoří Praha : Albatros, 1981   M
63 Nowaková, Dana, 1961- Příběhy na dobrou noc Praha : Advent-Orion, 1996 80-7172-136-0 M
64 Měsková, Drahomíra, 1932- Zrada v povětří Praha : Albatros, 1989   M
65 Koval, Jurij Tajnosti Pobertova Praha : Albatros, 1984   M
66 Turnovská, Jarmila, 1930-2010 Kamarádi Praha : Albatros, 1981   M
67 Štíplová, Ljuba, 1930-2009 Haló, tady Čtyřlístek Praha : Panorama, 1988   M
68 Vivier, Colette Dům drobných radostí Praha : Albatros, 1986   M
69 Větrovská, Božena Ahoj, nebe! Praha : Albatros, 1982   M
70 Adlová, Věra, 1919-1999 Vojta a medvěd Petr Praha : Albatros, 1982   M
71 Sekora, Ondřej, 1899-1967 Ferda cvičí mraveniště Praha : Olympia, 1984   M
72 Říha, Bohumil, 1907-1987 Adam a Otka Praha : Albatros, 1981   M
73 Adla, Zdeněk, 1910-1990 Obrázky z českých dějin a pověstí Praha : Albatros, 1982   M
74 David, Kurt, 1924-1994 Káně Kašpar Praha : Lidové nakladatelství, 1983   M
75 Příhoda, Pavel, 1934- Vyprávění o sluníčku Praha : Albatros, 1981   M
76 Jančová, Mária, 1908- Bratříček a sestřička Praha : Albatros, 1984   M
77 Lindgren, Astrid, 1907-2002 Pipi Dlouhá punčocha Praha : Albatros, 1985   M
78 Šajner, Donát, 1914-1990 Kde louky nejvíc voní– Praha : Albatros, 1984   M
79 Michalowska, Mira Aňa, Ryška a první jahody Praha : Albatros, 1983   M
80 Safír, Marcel Čertík a jeho svět Praha : Albatros, 1987   M
81 Moric, Rudo, 1921-1985 O dvou kamarádech, Harýkovi a Billovi Praha : Albatros, 1984   M
82 Tomeček, Jaromír, 1906-1997 Labutí oblaka Praha : Albatros, 1980   M
83 Thompson, Eric Kouzelný kolotoč Praha : Albatros, 1982   M
84 Trnka, Jiří, 1912-1969 Zahrada Praha : Albatros, 1985   M
85 Borská, Ilona, 1928-2007 Martin a sedm dalekých moří Praha : Albatros, 1982   M
86 Háj, Felix, 1887-1934 Školák Kája Mařík Praha : TJ Bohemians, 1991 80-900628-3-0 M
87 Háj, Felix, 1887-1934 Školák Kája Mařík Praha : TJ Bohemians, 1991 80-900628-2-2 M
88 Háj, Felix, 1887-1934 Školák Kája Mařík Praha : TJ Bohemians, 1991 80-900628-1-4 M
89 Háj, Felix, 1887-1934 Školák Kája Mařík Praha : TJ Bohemians, 1990 80-900628-0-6 M
90 Háj, Felix, 1887-1934 Školák Kája Mařík Praha : TJ Bohemians, 1990 80-900100-1-6 M
91 Háj, Felix, 1887-1934 Školák Kája Mařík Praha : TJ Bohemians, 1990 80-900100-1-6 M
92 Háj, Felix, 1887-1934 Školák Kája Mařík Praha : TJ Bohemians, 1990 80-900100-1-6 M
93 Almazov, Boris Aleksandrovič, 1944- Nejkrásnější kůň Praha : Lidové nakladatelství, 1988   M
94 Radičkov, Jordan, 1929- My vrabčáci Praha : Albatros, 1982   M
95 Kratochvílová, Anna, 1935-1982 Krásňovec žasne Hradec Králové : Kruh, 1981   M
96 Sojková, Kamila, 1901-2000 Hastrmánci Brno : Blok, 1986   M
97 Lindgren, Astrid, 1907-2002 Ronja, dcera loupežníka Praha : Albatros, 1987   M
98 Collodi, Carlo Lorenzi, 1826-1890 Pinocchiova dobrodružství Praha : Albatros, 1988   M
99 Volkov, Alexandr M. Čaroděj ze smaragdového města Praha : Lidové nakladatelství, 1988   M
100 Malinský, Zbyněk, 1923-2005 Afrodita, příběh taky o koni Praha : Albatros, 1989   M
101 Filgas, Josef, 1908-1981 Mezi brášky Ostrava : Profil, 1987   M
102 Goscinny, René, 1926-1977 Mikulášovy patálie Praha : Albatros, 1985   M
103 Žáček, Jiří, 1945- Kolik má Praha věží Praha : Albatros, 1984   M PO
104 Diekmann, Miep, 1925- Kuli, kuli, ťap Praha : Albatros, 1983   M PO
105 Nechvátal, František, 1905-1983 Zlatý proutek Praha : Albatros, 1983   M PO
106 Halas, František, 1901-1949 Před usnutím Praha : Albatros, 1981   M PO
107 Hrubín, František, 1910-1971 Říkejte si se mnou Praha : Albatros, 1985   M PO
108 Žáček, Jiří, 1945- Pro slepičí kvoč aneb Aprílová škola pro pokročilé Praha : Albatros, 1986   M PO
109   Peču, peču mazance S.l. : Liesma, 1984   M PO
110 Kainar, Josef, 1917-1971 Nevídáno neslýcháno Praha : Albatros, 1984   M PO
111 Černík, Michal, 1943- Malé a velké nebe Praha : Albatros, 1981   M PO
112 Středa, Ludvík, 1928-2006 Skřivánek z flétny Praha : Albatros, 1984   M
113 Hilarová, Dagmar, 1928-1996 Říkadla naruby Praha : Albatros, 1985   M PO
114 Sekora, Ondřej, 1899-1967 Kronika města Kocourkova Praha : Albatros, 1990   M
115 Petiška, Eduard, 1924-1987 Olin a lišky Praha : Albatros, 1986   M
116 Kábele, František, 1913-1998 Brousek pro tvůj jazýček Praha : Albatros, 1988   M PO
117 Kolář, Josef, 1905-1983 Z deníku kocoura Modroočka Praha : Albatros, 1991 80-00-00138-1 M
118 Lisická, Helena, 1930- Pověsti starých měst Praha : Albatros, 1981   M
119 Lisická, Helena, 1930- Zrcadlo starých časů Praha : Albatros, 1986   M
120 Čapek, Karel, 1890-1938 Dášeňka, čili, Život štěněte Praha : Československý spisovatel, 1980   M
121 Lukešová, Milena, 1922-2008 Motýl pro tebe Praha : Panorama, 1983   M
122 Šrámková, Jana, 1942- Jak rostou fotbalisti Praha : Albatros, 1982   M
123 Sládek, Josef Václav, 1845-1912 Zlaté slunce, bílý den Praha : Albatros, 1984   M PO
124 Černík, Michal, 1943- Léto nespěchej Praha : Albatros, 1987   M PO
125 Brukner, Josef, 1932- Klíč od království Praha : Albatros, 1985   M PO
126 Hevier, Daniel Nevyplazuj jazyk na lva Praha : Albatros, 1986   M PO
127 Hrubín, František, 1910-1971 Je nám dobře na světě Praha : Albatros, 1980   M PO
128 Hrubín, František, 1910-1971 Dvakrát sedm pohádek Praha : Albatros, 1982   M PO
129 Skácel, Jan, 1922-1989 Uspávanky Praha : Albatros, 1983   M PO
130 Vrbová, Hana, 1929-1995 Stříbrné oříšky Praha : Albatros, 1988   M PO
131 Nechvátal, František, 1905-1983 Zlatý proutek Praha : Albatros, 1983   M PO
132 Lukešová, Milena, 1922-2008 Knížka pro Lucinku Praha : Albatros, 1983   M
133 Florian, Miroslav, 1931-1996 Jaro, napověz Praha : Albatros, 1981   M PO
134 Čarek, Jan, 1898-1966 Čarokruh Praha : Albatros, 1984   M PO
135 Lukešová, Milena, 1922-2008 Moje zvířata Praha : Albatros, 1983   M PO
136 Lukešová, Milena, 1922-2008 Aby oslíci měli kde spát Praha : Albatros, 1986   M
137 Žáček, Jiří, 1945- Kdo si se mnou bude hrát? Praha : Albatros, 1981   M PO
138 Seifert, Jaroslav, 1901-1986 Maminka Praha : Albatros, 1985   M PO
139 Nezval, Vítězslav, 1900-1958 Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti Praha : Albatros, 1981   M
140 Aleš, Mikoláš, 1852-1913 Malý Alšův Špalíček Praha : Albatros, 1988   M PO
141 Kriebel, Zdeněk, 1911-1989 Koulej se sluníčko, kutálej Praha : Albatros, 1981   M PO
142 Havel, Jiří, 1924- Malovaný svět Praha : Albatros, 1984   M PO
143 Florian, Miroslav, 1931-1996 Jaro, napověz Praha : Albatros, 1981   M PO
144 Čukovskij, Kornej Ivanovič, 1882-1969 Hádanky a povídačky děda Kořena Praha : Albatros, 1986   M PO
145 Kubín, Josef Štefan, 1864-1965 Kniha pohádek Praha : Albatros, 1991 80-00-00088-1 M
146 Horelová, Eliška, 1925- Michalka a Julián Praha : Albatros, 1987   M
147 Strnadel, Josef, 1912-1986 Zamrzlá studánka Ostrava : Profil, 1985   M
148 Puškin, Aleksandr Sergejevič, 1799-1837 Pohádky Praha : Albatros, 1981   M
149 Martínek, Vojtěch, 1887-1960 O královně Života Ostrava : Profil, 1981   M
150 Šmahelová, Helena, 1910-1997 Nová nůše pohádek Praha : Nakl. Svoboda, 1980   M
151 Čtvrtek, Václav, 1911-1976 O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi Praha : Albatros, 1979   M
152 Nováková, Zuzana, 1943- Hračky v zimě nespí Brno : Blok, 1982   M
153 Rowling, J. K., 1965- Harry Potter a Kámen mudrců. 1 Praha : Albatros, 2002 80-00-01161-1 M
154 Čtvrtek, Václav, 1911-1976 Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky Praha : Albatros, 1990 80-00-00105-5 M
155 Čtvrtek, Václav, 1911-1976 Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůr- ky Praha : Albatros, 1981   M
156 Kožík, František, 1909-1997 Anděl míru Praha : Albatros, 1984   M 885
157 Feketű, Csaba Neobyčejná dobrodružství pejska Chlupáčka Praha : Svojtka & Co, 2004 80-7352-083-4 M
158 Miler, Zdeněk, 1921-2011 Krtek ve městě Praha : Albatros, 1994 80-00-00326-0 M
159 Breuil, Jacques, 1950- Filipova dobrodružství Praha : Advent-Orion, 1996 80-7172-124-7 M
160 Drijverová, Martina, 1951- Pohádky z celého světa Praha : Global, 1996 80-86113-42-6 M
161 Horák, Jiří, 1884-1975 Čarodějná mošna Praha : Albatros, 1981   M
162 Aprilov, Boris, 1921- Lišákova dobrodružství Praha : Albatros, 1981   M
163 Thompson, Eric Kouzelný kolotoč Praha : Albatros, 1982   M
164 Hrubín, František, 1910-1971 Kytička z náčrtníku Praha : Albatros, 1984   M PO
165 Hrdličková, Věna, 1924- Příběhy o soudci Ookovi Praha : Albatros, 1984   M
166 Chaloupka, Otakar, 1935- Padesát pohádek východočeských autorů Hradec Králové : Kruh, 1981   M
167 Erben, Karel Jaromír, 1811-1870 Pták Ohnivák a liška Ryška Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1963   M
168 Malinský, Zbyněk, 1923-2005 Ptáčkoviny Praha : Albatros, 1981   M
169 Větrovská, Božena Ahoj, nebe! Praha : Albatros, 1982   M
170 Krapivin, Vladislav Talisman odvahy Praha : Lidové nakladatelství, 1984   M
171 Němcová, Božena, 1820-1862 Princezna se zlatou hvězdou na čele Praha : Albatros, 1982   M
172 Černý, Václav A., 1931- Bohatýři dávných časů Praha : Lidové nakladatelství, 1989   M
173   Ruské národní pohádky Praha : Albatros, 1984   M
174 Sliacky, Ondrej O zakleté žábě Praha : Albatros, 1985   M
175 Mikulka, Alois, 1933- Koza paní ježibaby a jiné pohádkové příběhy Brno : Blok, 1984   M
176 Kubín, Josef Štefan, 1864-1965 Kniha pohádek Praha : Albatros, 1983   M
177 Čapek, Karel, 1890-1938 Devatero pohádek a ještě jedna jako přívažek od Josefa Čapka Praha : Albatros, 1983   M
178 Formánková, Věra, 1928- Naše národní pohádky Praha : Nakl. Svoboda, 1982   M
179 Kubátová, Marie, 1922- Pohádky lesního ticha Praha : Albatros, 1984   M
180 Bednář, Kamil, 1912-1972 Pohádky za druhou oponou Praha : Panton, 1982   M
181 Pelcová, Ludmila, 1922- Pohádky z bílého pyžamka Praha : Albatros, 1986   M
182 Cibula, Václav, 1925-2009 Čarovný zeměklíč Praha : Albatros, 1985   M
183 Čtvrtek, Václav, 1911-1976 Cesty formana Šejtročka Praha : Albatros, 1982   M
184 Grimm, Jacob Ludwig Karl, 1785-1863 Pohádky bratří Grimmů Praha : Albatros, 1980   M
185 Durrell, Gerald Malcolm, 1925-1995 Mluvící balík Praha : Albatros, 1983   M
186 Kolárová, Jaromíra, 1919-2006 Záhadný host Praha : Československý spisovatel, 1985   M
187 Němcová, Božena, 1820-1862 Princezna se zlatou hvězdou na čele Praha : Albatros, 1982   M
188 Kutinová, Amálie, 1898-1965 Gabra a Málinka. 3. a 4. díl Ostrava : Sfinga, 1991 80-900578-6-1 M
189 Nagiškin, Dmitrij Pohádky z tygří stezky Praha : Lidové nakladatelství, 1980   M
190 Drda, Jan, 1915-1970 České pohádky Praha : Československý spisovatel, 1985   M
191 Riftin, Boris Lvovič Kouzelná tykev Praha : Lidové nakladatelství, 1981   M
192 Adăscăliţei, Vasile Předu, předu, pohádku Praha : Lidové nakladatelství, 1981   M
193 Marek, Jiří, 1914-1994 Nejkrásnější zahrada Praha : Československý spisovatel, 1979   M
194   Och a zlatá tabatěrka Minsk : Junactva, 1984   M
195 Jágr, Miloslav, 1927-1997 Pan Tužka a slečna Pastelka o psu Gumovi nemluvě Praha : Albatros, 1983   M
196 Kutinová, Amálie, 1898-1965 Gabra a Málinka. 1. a 2. díl Ostrava : Profil, 1991 80-7034-073-8 M
197 Suchl, Jan, 1928- Pohádky z iglú Praha : Albatros, 1987   M
198 Provazníková, Věra, 1947- Něco za cibulku, něco za pirožek Brno : Blok, 1982   M
199 Kutinová, Amálie, 1898-1965 Gabra a Málinka. 5. a 6. díl Ostrava : Sfinga, 1991 80-900578-7-X M
200 Čtvrtek, Václav, 1911-1976 Podivuhodné vyprávění piráta Kolíska Praha : Albatros, 1981   M
201 Zinnerová, Markéta, 1942- Princezna Rozmarýnka Praha : Albatros, 1984   M
202 Říha, Václav, 1867-1937 Zvířátka a Petrovští Praha : Albatros, 1983   M
203 Červenka, Jan, 1925- O zlaté rybce a jiné slovanské pohádky Praha : Nakl. Svoboda, 1984   M
204 Drda, Jan, 1915-1970 České pohádky Praha : Československý spisovatel, 1977   M
205 Mikulka, Alois, 1933- Modrá hvězda Brno : Blok, 1982   M
206 Tichý, Jaroslav, 1923-2004 Diamantová sekera Praha : Lidové nakladatelství, 1983   M
207 Suchl, Jan, 1928- Pohádky z iglú Praha : Albatros, 1987   M
208 Drda, Jan, 1915-1970 České pohádky Praha : Československý spisovatel, 1985   M
209 Hrubín, František, 1910-1971 O Smolíčkovi Praha : Panorama, 1984   M
210   Tři prasátka a jiné pohádky Bratislava : Fortuna Print, 1992 80-85224-35-6 M
211 Čtvrtek, Václav, 1911-1976 O víle Amálce a žabce Márince Praha : Albatros, 1982   M
212 Jágr, Miloslav, 1927-1997 Podívánky Praha : Albatros, 1981   M
213 Němcová, Božena, 1820-1862 Povídám, povídám pohádku Praha : Svoboda, 1994 80-205-0431-1 M
214 Černý, Václav A., 1931- O moudrém Chadaunovi a třech sluncích Praha : Lidové nakladatelství, 1983   M
215 Čechura, Rudolf, 1931- Maxipes Fík Praha : Albatros, 1981   M
216 Lukešová, Milena, 1922-2008 Kamkámek Praha : Albatros, 1982   M
217 Horák, Jiří, 1884-1975 Čarodějná mošna Praha : Albatros, 1981   M
218 Bonhardová, Nina, 1907-1981 Pohádky třeboňského kapra Praha : Albatros, 1982   M
219 Petiška, Eduard, 1924-1987 Staré řecké báje a pověsti Praha : Albatros, 1980   M
220   Každý den usínáme s medvídkem Praha : Rebo productions, 1994 80-900578-7-X M
221 Grimm, Jacob Ludwig Karl, 1785-1863 Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů Praha : Egmont ČR, 1993 80-85817-01-2 M
222   Klásek Moskva : Malyš, 1977   M
223 Doskočilová, Hana, 1936- Pohádky na dobrý den Praha : Albatros, 1984   M
224 Němcová, Božena; Erben, Karel Jaromír Pohádky Praha, 1982   M
225 Ďuríčková, Mária, 1919- Dunajská královna Praha : Albatros, 1982   M
226   Pohádky a povídky pro malé čtenáře Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983   M
227 Lada, Josef, 1887-1957 Nezbedné pohádky Praha : Albatros, 1983   M
228 Filip, Dominik, 1879-1946 Pohádky ze Zapomenuté země Hradec Králové : Kruh, 1987   M
229 Sekora, Ondřej, 1899-1967 Brouk Pytlík Praha : Albatros, 1984   M
230 Hrubín, František, 1910-1971 Špalíček veršů a pohádek Praha : Albatros, 1983   M
231 Sirovátka, Oldřich, 1925-1992 Plný pytel pohádek Praha : Albatros, 1983   M
232 Malý, Miloš Pohádky severní noci Praha : Albatros, 1982   M
233 Zábranský, Adolf, 1909-1981 České a moravské pohádky Praha : Albatros, 1980   M
234 Macourek, Miloš, 1926-2002 Pohádky Praha : Albatros, 1985   M
235 Černý, Václav A., 1931- O srdnatém střelci Andrejovi Praha : Lidové nakladatelství, 1983   M
236 Černý, Václav A., 1931- O kouzelném ptáku Zymyrykovi a jiné pohádky Praha : Lidové nakladatelství, 1985   M
237 Knotová, Eliška Pohádky pro všední den Praha : Mladá fronta, 1988   M
238 Říha, Bohumil, 1907-1987 Svatba v rybníce Praha : Albatros, 1982   M
239 Němcová, Božena, 1820-1862 Mahulena, krásná panna Praha : Albatros, 1982   M
240 Majerová, Marie, 1882-1967 Čarovný svět Praha : Albatros, 1982   M
241   Peříčko Finista Jasného sokola Praha : Albatros, 1985   M
242 Kilianová, Eva, 1930- Čarovné ovoce Praha : Albatros, 1982   M
243 Majerová, Marie, 1882-1967 Čarovný svět Praha : Albatros, 1982   M
244 Hrubín, František, 1910-1971 Pohádky z tisíce a jedné noci Praha : Albatros, 1979   M
245 Novák, Jaroslav, 1894-1965 Hořící kámen Brno : Blok, 1987   M
246 Erben, Karel Jaromír, 1811-1870 Pohádky děda Vševěda Praha : Albatros, 1985   M
247 Tafel, Jaroslav, 1929-1973 O králi Sedmilháři Praha : Lidové nakladatelství, 1987   M
248 Kubín, Josef Štefan, 1864-1965 Když se čerti rojili Praha : Albatros, 1985   M
249 Karnauchova, Irina Valer’janovna, 1901-1959 Krása nesmírná Praha : Lidové nakladatelství, 1981   M
250 Ciprová, Inka, 1942- Pavouček Provazníček Praha : Středočes. nakl. a knihkupectví, 1988   M
251 Gjurič, Andrej, 1938- Kam běží modrá liška Praha : Albatros, 1983   M
252 Hrubín, František, 1910-1971 Dvakrát sedm pohádek Praha : Albatros, 1982   M
253 Majerová, Marie, 1882-1967 O slepičce a kohoutkovi Praha : Albatros, 1985   M
254 Sacharnov, Svjatoslav Pohádky o lvech a plachetnicích Praha : Lidové nakladatelství, 1985   M
255 Bauman, Milan, 1944- Na prahu neznámých světů Praha : Práce, 1981   M
256 Škoda, František, 1931-1988 Obrázkový svět Praha : Albatros, 1985   M 0
257 Mikula, Jiří, 1926- Dvacetkrát starší než Altamira Praha : Albatros, 1983   M 9
258 Bianki, Vitalij Valentinovič, 1894-1959 Lesní noviny na každý rok Praha : Lidové nakladatelství, 1980   M 57
259   Rozum do kapsy Praha : Albatros, 1988   M 030
260 Zonin, Sergej V hlubinách Atlantiku Praha : Naše vojsko, 1990 80-206-060-4 M
261   Moderní ilustrovaná encyklopedie Praha : Knižní klub, 2004 80-242-1224-2 M 0
262 Hanušová, Jiřina Milá Sally, aneb, Dobrá rada nad zlato Praha : Práce, 1988   M 159,9
263 Pavlát, Leo, 1950- Tajemství knihy Praha : Albatros, 1988   M 003
264 Zapletal, Miloš, 1930- Špalíček her Praha : Albatros, 1988   M 79
265 Gel, František, 1901-1972 Budeš v novinách Praha : Albatros, 1976   M 0
266 Kochánek, Ladislav 1000 československých NEJ Praha : Albatros, 1983   M 03
267 Jeník, Jan, 1929- Život rybníků a jezer Praha : Albatros, 1982   M 59
268 Jeník, Jan, 1929- Život hor Praha : Albatros, 1983   M 57
269 Jeník, Jan, 1929- Život lesů Praha : Albatros, 1986   M 57
270 Starikovič, Stanislav Proč má bílý pudl černý nos? Praha : Albatros, 1985   M 59
271 Klušancev, Pavel, 1910-1999 K jiným planetám Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1962   M 52
272 Vávra, Tomáš Lidé kolem elektřiny Praha : Albatros, 1981   M 62
273 Opava, Zdeněk Elektřina kolem nás Praha : Albatros, 1981   M 62
274 Görke, Lilly, 1904-1992 Zajímavá matematika Praha : Albatros, 1983   M 51
275 Klušancev, Pavel, 1910-1999 Co vyprávěl dalekohled Praha : Albatros, 1980   M 52
276 Varga, Tamás Hrajeme si s matematikou Praha : Albatros, 1988   M 51
277 Sacharnov, Svjatoslav Po mořích kolem světa Praha : Albatros, 1982   M 9
278 Škoda, František, 1931-1988 Dobrý den, vážení vynálezci Praha : Panorama, 1988   M 62
279 Lukešová, Milena, 1922-2008 Velká obrázková knížka pro malé děti Praha : Albatros, 1980   M
280 Žáček, Jiří, 1945- Na svatýho Dyndy Praha : Albatros, 2005 80-00-01513-7 M
281 Karafiát, Jan, 1846-1929 Broučci Vizovice : Lípa, 2000 80-86093-46-8 M
282 Peša, Zdeněk, 1963- Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky Olešnice : MAS Boskovicko PLUS, 2010   M
283 Šottnerová, Dagmar, 1957- Velikonoce Olomouc : Rubico, 2004 80-7346-018-1 M 398
284 Löffel, Joachim Hrajeme si rádi a s vtipem Praha : Fortuna Print, 2001 80-86144-97-6 M 793/794
285 Ptáčková, Jindřiška, 1943- Tažení na královnu Praha : Rodiče, 2004 80-86695-41-7  
286 Shrader, Valerie Van Arsdale, 1956- Tvoříme z obrázků našich dětí Praha : Portál, 2006 80-7367-130-1 745
287 Topinková, Linda, 1981- Loutky Brno : Computer Press, 2007 978-80-251-1764-4 Mn
288 Vričan, Jozef, 1944- Po zapadlých stopách českých vojáků Olomouc : Ondřej Havlík, 2008 978-80-254-3535-9 94
289 Svoboda, Ivan, 1942- Někdo se asi topí! Praha : Petrklíč, 2008 978-80-7229-205-9  
290 Paris, Barry Audrey Hepburnová Praha : BB art, 2006 80-7341-842-8 791-05
291 Štorch, Eduard, 1878-1956 Lovci mamutů Praha : Albatros, 1986   M
292 Vostrá, Alena, 1938 Co dělá vítr, když nefouká Praha : Artur, 2000 80-86216-07-1 M
293 Uher, Jindřich, 1932-1998 Ona a Martinů Praha : Český spisovatel, 1995 80-202-0558-6  
294 Williams, Tennessee, 1911-1983 Osm smrtelnic posedlých Praha : Československý spisovatel, 1994 80-202-0493-8  
295 Hermach, Jiří Eduard, 1948- Světoběžníci na leteckém dni Praha : Academia, 2004 978-80-200-1142-8  
296 Ortová, Zdeňka, 1961- Miniaturní neřesti, aneb, Pokušení Praha : Slávka Kopecká, 2005 80-86631-30-3  
297 Jacobsson, Anders, 1963- Bert a bráchové Praha : Albatros, 2004 80-00-01307-X M
298 Besson, Luc, 1959- Arthur v zakázaném městě Frýdek-Místek : Alpress, 2005 80-7362-110-X M
299 Čistá, Zdena, 1952- Můj život s Králem Praha : XYZ, 2006 80-87021-18-5  
300 Čistá, Zdena, 1952- Můj život s Králem Praha : XYZ, 2006 80-87021-18-5  
301 Kraus, Ivan, 1939- Medová léta Praha : Academia, 2003 80-200-1117-X M
302 Ganeri, Anita, 1961- Zmužilí objevitelé Praha : Egmont, 2005 80-252-0287-9 M 910
303 Vostrá, Alena, 1938-1992 Výbuch bude v šest Praha : Artur, 2003 80-86216-34-9 M
304 Strelecky, John P. Kavárna U tří otázek Praha : BETA, 2006 80-7306-242-9  
305 MacLean, Alistair, 1922-1987 Krev Werwolfů Praha : Chundela, 2001 80-86557-00-6  
306 Kantorek, Pavel, 1942- Žoužel a jiné povídky Praha : Fragment, 2007 978-80-253-0415-0  
307 Bateman, Colin, 1962- Sean na mušce Praha : Mladá fronta, 2005 80-204-1214-X  
308 Kholová, Helena, 1932- Strážci domova Praha : Velryba, 1993 80-901322-3-5 M
309 Říha, Bohumil, 1907-1987 Honzíkova cesta Praha : Axióma, 2009 978-80-7292-164-5 M
310 Fielding, Helen, 1958- Deník Bridget Jonesové Praha : Aurora, 1999 80-85974-55-X  
311 Procházka, Miloslav K. Umělecká řemesla Praha : Albatros, 1977   M 74
312 Fragner, Benjamin, 1945- Cesty bez konce Praha : Albatros, 1982   M 62
313 Bauer, Jan, 1945- Člověk a les Praha : Albatros, 1980   M 63
314 Hons, Josef, 1907-2001 Stavíme svět Praha : Albatros, 1983   M 69
315 Štroblová, Jana, 1936- Tajemství polí Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984   M
316 Bauer, Jan, 1945- Uživí naše planeta lidstvo? Praha : Albatros, 1978   M 630
317 Toufar, Pavel, 1948- Pára na kolejích Praha : Albatros, 1980   M 696
318 Kovář, Petr Domeček, domek, dům Praha : Albatros, 1981   M 6
319 Menec, Zdeněk Krajem bratří Čapků Praha : Albatros, 1983   M 908
320 Šindelář, Dušan Krása v nás a kolem nás Praha : Albatros, 1981   M 7
321 Beazley, Mitchell Království zvířat Praha : Albatros, 1983   M 59
322 Kaufman, Joe Proč a jak Praha : Albatros, 1981   M 62
323 Křivský, Petr, 1944- Věk starý a nový Praha : Albatros, 1985   M 94
324 Opatrný, Josef, 1945- 88 zajímavostí z Kuby Praha : Albatros, 1983   M 913
325 Hillary, Edmund, 1919- Kdo neriskuje, nevyhraje Praha : Panorama, 1983   913(5)
326   Československé lázně Praha : Olympia, 1979 80-7033- 908(437)
327 Kovářík, Vladimír, 1913-1982 Otec české Thálie Praha : Albatros, 1983   M
328   Pravidla českého pravopisu Olomouc : Fin, 2003 80-86002-84-5 811.162.3
329 Vosátka, Mirko, 1911- Tábornická encyklopedie Praha : Mladá fronta, 1985   M 796
330 Pleva, Josef Věromír, 1899-1985 Budulínek Brno : Blok, 1984   M
331 Kožík, František, 1909-1997 Na shledanou, Emile Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1957   M
332 Keller, Jindřich Sólo pro dva mistry Praha : Albatros, 1982   M 689
333 Hostomská, Anna, 1907-1995 Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby Praha : Albatros, 1982   M
334 Pistorius, Vladimír, 1951- Jak se chytá slunce Praha : Albatros, 1981   M 53
335 Šnajder, Bohuslav, 1940- Planeta žízně Praha : Albatros, 1981   M 55
336 Novák, František Antonín, 1892-1964 Velký obrazový atlas rostlin Praha : Artia, 1981   58
337 Steklač, Vojtěch, 1945- Tajemství skarabea Praha : Albatros, 1983   M 929
338 Janusová, Jana, 1941-1998 Památná místa naší vlasti Praha : Albatros, 1982   MN 908
339 Zamarovský, Vojtěch, 1919-2006 Za sedmi divy světa Praha : Albatros, 1980   94(3)
340 Kovářík, Vladimír, 1913-1982 Literární toulky po Čechách Praha : Albatros, 1984   82
341 Skřivan, Aleš, 1944- Moře, objevy, staletí Praha : Mladá fronta, 1980   MN 910
342 Bičík, Ivan, 1943- Asie Praha : Albatros, 1980   M 913
343 Štefánková, Jana, 1921- Procházky Prahou Praha : Albatros, 1987   M 908
344 Šubrt, Josef S malířem kolem světa Praha : Albatros, 1984   M 913
345 Holeček, Jaroslav Zaječí romance Praha : Albatros, 1988   M 599
346   Průvodce bezpečnou domácností Bratislava : Perfekt, 2003 80-8046-226-7 614
347 Holeček, Jaroslav Den bílého jelena Praha : Albatros, 1985   M 639
348 Gless, Karlheinz Koně Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1988   M 636
349 Petiška, Eduard, 1924-1987 Anička malířka Praha : Albatros, 1985   M
350 Cloudsley-Thompson, J. L. (John Leonard) , 1921- Migrace zvířat Praha : Albatros, 1988   59
351 Heřman, Zdeněk, 1934- Kůň pro Krakonoše Praha : Albatros, 1984   M 59
352 Lukešová, Milena, 1922-2008 Velká obrázková knížka o zvířatech Praha : Albatros, 1987   M
353 Bouchner, Miroslav, 1926-2003 Co v přírodě nevidíme Praha : Granit, 1995 80-85805-35-9 M 59
354 Anděra, Miloš, 1947- Poznáváme naše savce Praha : Mladá fronta, 1982   599
355 Janáček, Josef, 1925-1994 České erby Praha : Albatros, 1988   M 929
356 Baradeau, Christiane Co ještě nevím Praha : Albatros, 1990 80-00-00298-1 M 61
357 Holeček, Jaroslav Zelené ticho Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1980   639
358 Dobroruka, Luděk J. (Luděk Jindřich), 1933-2004 Pestrá příroda Praha : Albatros, 1982   M 58/59
359   Příroda Praha : Albatros, 1979   M 55/59
360 Freude, Matthias Stavby zvířat Berlin : Kinderbuchverlag, 1989   M59
361 Šorel, Václav, 1937- Letadla československých pilotů Praha : Albatros, 1979   M 629
362 Čajda, Ivan, 1921-2000 Chemik detektívom Bratislava : Mladé letá, 1961   M 54
363 Zahradník, Jiří, 1928- Náš hmyz Praha : Albatros, 1987   M 595
364 Durdík, Tomáš, 1951- České hrady Praha : Albatros, 1984   M 72
365   Od trilobita k člověku l : l   M 56
366 Sklenář, Karel Od pěstního klínu k Přemyslově radlici Praha : Albatros, 1981   M 943
367 Bianki, Vitalij Valentinovič, 1894-1959 Černý sokol Praha : Albatros, 1982   M
368 Batlička, Otakar, 1895-1942 Na vlnách odvahy a dobrodružství Ostrava : Profil, 1989 80-7034-028-8 M
369 Arbes, Jakub, 1840-1914 Kandidáti existence Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953    
370 Andreota, Paul, 1917- Cikcak Praha : Práce, 1983    
371 Alfroy, Jean-Marie, 1942- Učitel je nahý Praha : Odeon, 1990 80-207-0067-6  
372   Anekdoty na rozloučenou Praha : Lidové nakladatelství, 1981    
373   Anekdoty z ateliérů Praha : Lidové nakladatelství, 1981    
374 Amado, Jorge, 1912-2001 Pasačka koz aneb Návrat marnotratné dcery Praha : Svoboda, 1983    
375 Andrić, Ivo, 1892-1975 Omerpaša Latas Praha : Melantrich, 1981    
376 Adlová, Věra, 1919-1999 Říkáte, abych věřil? Praha : Československý spisovatel, 1983 22-066-79  
377 Adamovič, Aljaksandr, 1927-1994 Kniha o blokádě Praha : Lidové nakladatelství, 1981    
378 Adlová, Věra, 1919-1999 Jenny Praha : Albatros, 1980    
379 Adamovič, Aljaksandr, 1927-1994 Katani Praha : Lidové nakladatelství, 1982    
380 Addams, Peter Tajemství podobizny Praha : Melantrich, 1982    
381 Gomez-Arcos, Agustin, 1933-1998 Anna jde na sever Praha : Práce, 1980    
382 Arnaud, Georges, 1917-1987 Mzda strachu Praha : Lunarion, 1993 80-901031-5-4  
383 Arnaud, Georges, 1917-1987 Krkolomný sráz Praha : Český spisovatel, 1963    
384 Archer, Jeffrey, 1940- Ani o dolar víc, ani o dolar míň Praha : Odeon, 1989 80-207-0996-7  
385 Arbes, Jakub, 1840-1914 Sivooký démon Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956    
386 Aškenazy, Ludvík, 1921-1986 Indiánské léto Praha : Československý spisovatel, 1962    
387 Austen, Jane, 1775-1817 Opatství Northanger Praha : Vyšehrad, 1983    
388 Barbey d’Aurevilly, Jules Amédée, 1808-1889 Rytíř Des Touches Praha : Odeon, 1986    
389 Austen, Jane, 1775-1817 Emma Praha : Nakl. Svoboda, 1982    
390 Avdejenko, Aleksandr Ostapovič, 1908-1996 Stopař Praha : Naše vojsko, 1983    
391 Bazin, Hervé, 1911-1996 Zelený chrám Praha : Nakladatelství Svoboda, 1985    
392 Baar, Jindřich Šimon, 1869-1925 Jan Cimbura Praha : Československý spisovatel, 1985    
393 Balzac, Honoré de, 1799-1850 Sestřenice Běta Praha : Odeon, 1986    
394 Balzac, Honoré de, 1799-1850 Ztracené iluze Praha : Odeon, 1986    
395 Balzac, Honoré de, 1799-1850 Novely Praha : Odeon, 1986    
396 Baklanov, Grigorij Jakovlevič, 1923-2009 Nejmenší z bratří Praha : Lidové nakladatelství, 1983    
397 Bass, Eduard, 1888-1946 Lidé z maringotek Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963    
398 Bazin, Hervé, 1911-1996 Ohněm proti ohni Praha : Nakl. Svoboda, 1982    
399 Barnard, Christiaan Neethling, 1922-2001 Nežádoucí Praha : Nakl. Svoboda, 1979    
400 Bartůněk, Petr, 1939- Slavnostní odhalení sochy Praha : Československý spisovatel, 1989    
401 Benešová, Božena, 1873-1936 Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová Praha : Československý spisovatel, 1959    
402 Beneš, Karel Josef, 1896-1969 Dračí setba Praha : Československý spisovatel, 1957    
403 Benešová, Božena, 1873-1936 Rouhači a oblouzení a jiné povídky Praha : Československý spisovatel, 1956    
404 Beneš, Karel Josef, 1896-1969 Ohnivé písmo Praha : Československý spisovatel, 1957    
405 Benešová, Božena, 1873-1936 Úder Praha : Československý spisovatel, 1955    
406 Benešová, Božena, 1873-1936 Podzemní plameny Praha : Československý spisovatel, 1955    
407 Benešová, Božena, 1873-1936 Tragická duha Praha : Československý spisovatel, 1955    
408 Bessie, Alvah Cecil, 1904-1985 Chléb a oprátka Praha : Nakladatelství politické literatury, 1964    
409 Beneš, Karel Josef, 1896-1969 Uloupený život Praha : Československý spisovatel, 1984    
410 Bonhardová, Nina, 1907-1981 Hodina závrati Praha : Československý spisovatel, 1975    
411 Brdečka, Jiří, 1917-1982 Kolty bez pozlátka Praha : Československý spisovatel, 1987    
412 Borovička, V. P. (Václav Pavel) , 1920-2004 Procesy, které vzrušily svět Praha : Svoboda, 1989 80-205-0083-9  
413 Beljajeva, Lilija, 1934- Probděná noc Praha : Lidové nakladatelství, 1988    
414 Blatter, Silvio, 1946- Není krásnější země Praha : Nakl. Svoboda, 1989 80-205-0027-8  
415 Beljajev, Aleksandr Romanovič, 1884-1942 Poslední Atlantiďan Praha : Svoboda, 1985    
416 Borská, Ilona, 1928-2007 Menuet v hangáru Praha : Melantrich, 1985    
417 Havlíček Borovský, Karel, 1821-1856 Obrazy z Rus Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953    
418 Borovička, V. P. (Václav Pavel) , 1920-2004 Století šakalů Praha : Svoboda, 1985    
419 Bonhardová, Nina, 1907-1981 Selský mor Praha : Československý spisovatel, 1982    
420 Bolgarin, I. Pobočník Jeho excelence Praha : Naše vojsko, 1985    
421 Bodenek, Ján, 1911-1985 Když zanikl čas Praha : Československý spisovatel, 1983    
422 Bondarev, Jurij Vasil’jevič, 1924- Volba Praha : Československý spisovatel, 1983    
423 Bonnett, Stanley, 1925- Skoč, hochu, skoč Praha : Naše vojsko, 1983    
424 Borin, Aleksandr Borisovič Šarlatán Praha : Lidové nakladatelství, 1983    
425 Borská, Ilona, 1928-2007 Osud jednoho Čecha Praha : Mladá fronta, 1984    
426 Brink, André, 1935- Dlouhé bílé sucho Praha : Odeon, 1985    
427 Bradbury, Ray, 1920- Marťanská kronika Praha : Mladá fronta, 1963    
428 Bradford, Roark, 1896-1948 Černošský pán Bůh a páni Izraeliti Praha : Odeon, 1986    
429 Březovský, Bohuslav, 1912-1976 Železný strop Praha : Československý spisovatel, 1986    
430 Bulgakov, Michail Afanasjevič, 1894-1940 Zápisky mladého lékaře Praha : Práce, 1987    
431 Bulgakov, Michail Afanas’jevič, 1891-1940 Divadelní román Praha : Lidové noviny, 1987    
432 Buchar, Jan, 1895-1988 Co se šustlo taky jinde Hradec Králové : Kruh, 1980    
433 Bystrzycka, Zofia, 1922- Otřes Praha : Melantrich, 1986    
434 Canetti, Elias, 1905-1994 Zaslepení Praha : Odeon, 1984    
435 Cibulka, Hanns, 1920-2004 Vyznání lásky v městečku K Praha : Lidové nakladatelství, 1980    
436 Cílek, Roman, 1937- Osm dní z léta Praha : Vyšehrad, 1985    
437 Cristofanelli, Rolando, 1916- Deník Michelangela blázna Praha : Práce, 1981    
438 Crichton, Michael, 1942-2008 Skandální odhalení Praha : Baronet, 1995 80-85890-14-3  
439 Conrad, Joseph, 1857-1924 Vyhnanec z ostrovů Praha : Svoboda, 1979    
440 McCoy, Horace, 1897-1955 Měl jsem zůstat doma ; Koně se přece střílejí Praha : Melantrich, 1983 32-005-83  
441 Colette, 1873-1954 Život a smrt drahouška Freda Praha : Svoboda, 1992 80-205-0250-5  
442 Cook, Robin, 1940- Infekce Praha : Knižní klub, 2004 80-242-1237-4  
443 Cook, Robin, 1940- Sfinga Praha : Knižní klub, 2003 80-242-1117-3  
444 Conrad, Joseph, 1857-1924 Zlatý šíp Praha : Odeon, 1976    
445 McCullough, Colleen, 1937- Ptáci v trní Praha : Mladá fronta, 1993 80-204-0370-1  
446 Cuny, Marie-Thérese Slova žen Praha : Svoboda, 1987    
447 Cunqueiro, Álvaro, 1911-1981 Muž, který se podobal Orestovi Praha : Vyšehrad, 1980    
448 Cubeca, Karel, 1960- Zlatá skrýš Frýdek-Místek : Alpress, 2007 978-80-7362-468-2  
449 Čapek, Karel, 1890-1938 Hordubal. Povětroň. Obyčejný život Praha : Československý spisovatel, 1965    
450 Čapek, Karel, 1890-1938 Cestopisy I Praha : Československý spisovatel, 1980    
451 Čapek, Karel, 1890-1938 Ze společné tvorby Praha : Československý spisovatel, 1982    
452 Čapek, Karel, 1890-1938 Hordubal ; Povětroň ; Obyčejný život Praha : Československý spisovatel, 1958    
453 Čapek, Karel, 1890-1938 Bajky a podpovídky Praha : Československý spisovatel, 1961    
454 Čapek, Karel, 1890-1938 Věčné dobrodružství Praha : Československý spisovatel, 1984    
455 Černík, Michal, 1943- Deset tisíc píšťal Praha : Československý spisovatel, 1983    
456 Čakovskij, Aleksandr Borisovič, 1913-1994 Vítězství Praha : Lidové nakladatelství, 1982    
457 Čakovskij, Aleksandr Borisovič, 1913-1994 Vítězství Praha : Lidové nakladatelství, 1982    
458 Čakovskij, Aleksandr Borisovič, 1913-1994 Vítězství Praha : Lidové nakladatelství, 1982    
459 Čechov, Anton Pavlovič, 1860-1904 Okamžiky Praha : Mladá fronta, 1962    
460 Čech, Svatopluk, 1846-1908 Povídky, arabesky a humoresky Praha – J. Otto, 2.vyd., 208 s., 1890    
461   4 filmové povídky Praha : Mladá fronta, 1982    
462 Dahl, Roald, 1916-1990 Milostné rošády Praha : Odeon, 1984    
463 Daniel, Glyn Edmund, 1914-1986 Vraždy v Cambridgi Praha : Mladá fronta, 1980    
464 Dahl, Roald, 1916-1990 Jedenadvacet polibků Praha : Mladá fronta, 1986    
465 Delibes, Miguel, 1920-2010 Můj synáček Sisí Praha : Odeon, 1978    
466 Dexter, Colin, 1930- Naposledy viděna v — Praha : Odeon, 1985    
467 Defoe, Daniel, ca 1661-1731 Moll Flandersová Praha : Odeon, 1986    
468 Dickens, Charles, 1812-1870 Ponurý dům Praha : Odeon, 1980    
469 Dickens, Charles, 1812-1870 Ponurý dům Praha : Odeon, 1980    
470 Dickens, Charles, 1812-1870 Kronika Pickwickova klubu Praha : Odeon, 1983    
471 Dickens, Charles, 1812-1870 Kronika Pickwickova klubu Praha : Odeon, 1983    
472 Dickens, Monica, 1915-1992 Pár nohou Praha : Lidové nakladatelství, 1981    
473 Dlask, Josef, 1782-1853 Paměti sedláka Josefa Dlaska Praha : Melantrich, 1941    
474 Dostál, Zeno, 1934-1996 Lev a štír Praha : Mladá fronta, 1983    
475 Drda, Jan, 1915-1970 Městečko na dlani Praha : Československý spisovatel, 1982    
476 Dub, Ota, 1909-1987 Profesoři Praha : Československý spisovatel, 1983    
477 Dumbadze, Nodar Vladimirovič, 1928-1984 Zákon věčnosti Praha : Lidové nakladatelství, 1982    
478 Dumas, Alexandre, 1824-1895 Dáma s kaméliemi Praha : Melantrich, 1981    
479 Dumas, Alexandre, 1802-1870 Tři mušketýři po dvaceti letech Praha : Albatros, 1982    
480 Dumas, Alexandre, 1802-1870 Tři mušketýři po dvaceti letech Praha : Albatros, 1982    
481 Dumas, Alexandre, 1824-1895 Dáma s kaméliemi Praha : Práce, 1965    
482 Dumas, Alexandre, 1802-1870 Královna Margot Praha : Svoboda, 1992 80-205-0188-6  
483 Durrell, Gerald Malcolm, 1925-1995 Zlatí netopýři a růžoví holubi Praha : Panorama, 1983    
484 Dub, Ota, 1909-1987 Přísahám a slibuji Praha : Československý spisovatel, 1984    
485 McDonald, John D., 1917-1986 Uragán Ella Praha : Svoboda, 1983    
486 Dürrenmatt, Friedrich, 1921-1990 Soudce a jeho kat Praha : Odeon, 1989    
487 Čížková, Marta 20 příběhů Praha : Lidové nakladatelství, 1985    
488 Dvořák, Ladislav, 1920-1983 Ledňáček neodlétá Praha : Lidová demokracie, 1962    
489 Dzvoník, Emil, 1933- Tetanus Praha : Československý spisovatel, 1985    
490 Elsschot, Willem, 1882-1960 Bludička Praha : Svoboda, 1977    
491 Ekholm, Jan Olof, 1931- Paf, je s tebou amen! Praha : Naše vojsko, 1986    
492 Erben, Václav, 1930-2003 Trapný konec rytíře Bartoloměje Praha : Mladá fronta, 1984    
493 Erben, Václav, 1930-2003 Poklad byzantského kupce Praha : Československý spisovatel, 1986    
494 Eidler, Petr, 1958- Kritická noc Praha : Naše vojsko, 1990 80-206-0113-9  
495 Erenburg, Il’ja Grigor’jevič, 1891-1967 Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků Praha : Lidové nakladatelství, 1984    
496 Feuchtwanger, Lion, 1884-1958 Lišky na vinici Praha : Odeon, 1980 000  
497 Fencl, Jaroslav, 1922- Dálky statečných Praha : Magnet-Press, 1992 80-85434-41-5  
498 Felisatti, Massimo, 1932- Římské aféry Praha : Československý spisovatel, 1981    
499 Feldek, Ľubomír, 1936- Van Stiphout Praha : Práce, 1984    
500 Feuchtwanger, Lion, 1884-1958 Oppermannové. 2 Čekárna Praha : Nakladatelství politické literatury, 1964    
501 Féval, Paul, 1816-1887 Hrbáč Praha : Svoboda, 1989 80-205-0003-0  
502 Fielding, Helen, 1958- Bridget Jonesová – s rozumem v koncích Praha : Aurora, 2001 80-7299-027-6  
503 Flaubert, Gustave, 1821-1880 Bouvard a Pécuchet Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960    
504 Forsyth, Frederick, 1938- Žádné stopy Praha : Mladá fronta, 1988    
505 Francis, Dick, 1920-2010 Hrozba Praha : Olympia, 1988    
506 Francis, Dick, 1920-2010 Rodinná čest Praha : Olympia, 1991 80-7033-094-5  
507 Frýbová, Zdena, 1934-2010 Mafie po česku Praha : Práce, 1990 80-208-0045-X  
508 Fric, František, 1911-1975 Mysliveckou stezkou Olomouc : Krajské nakladatelství, 1959    
509 Frais, Josef, 1946-2013 Plechový slavík Praha : Práce, 1986    
510 Fric, František, 1911-1975 Bílá manéž Brno : Krajské nakladatelství, 1962    
511 Frýd, Norbert, 1913-1976 Prales Praha : Mladá fronta, 1979    
512 Frýd, Norbert, 1913-1976 Divná píseň Praha : Družstvo Dílo, 1946    
513 Frank, Bruno, 1887-1945 Cestovní pas Praha : Melantrich, 1986    
514 Frýd, Norbert, 1913-1976 Císařovna Praha : Československý spisovatel, 1983    
515 Frick, Lennart, 1939- Lhář Praha : Mladá fronta, 1982    
516 Frais, Josef, 1946-2013 Strom na konci cesty Praha : Československý spisovatel, 1985    
517 Fuks, Ladislav, 1923-1994 Pasáček z doliny Praha : Československý spisovatel, 1986    
518 Fučík, Julius, 1903-1943 Reportáž psaná na oprátce Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955    
519 Fuks, Ladislav, 1923-1994 Příběh kriminálního rady Praha : Československý spisovatel, 1982    
520 Fuks, Ladislav, 1923-1994 Vévodkyně a kuchařka Praha : Československý spisovatel, 1983    
521 Gamow, George, 1904-1968 Pan Tompkins v říši divů Praha : Mladá fronta, 1986    
522 Pérez Galdós, Benito, 1843-1920 Marianela Praha : Mladá fronta, 1979    
523 Galsworthy, John, 1867-1933 Forsytovo nanebevzetí Praha : Mladá fronta, 1988    
524 Gardner, Erle Stanley, 1889-1970 Případ nedbalé nymfy Praha : J. Lukasík a spol., 1994 80-900303-6-X  
525 Gallaj, Mark Lazarevič Příběhy zkušebního letce Praha : Lidové nakladatelství, 1983    
526 Bhely-Quénum, Olympe, 1928- Zpěv jezera Praha : Mladá fronta, 1982    
527 Gardner, Erle Stanley, 1889-1970 Případ krásné zpěvačky Praha : Vyšehrad, 1983    
528 Gilbert, Michael Francis, 1912-2006 Poslední kapka Praha : Svoboda, 1982    
529 Gilbert, Michael Francis, 1912-2006 Etruská síť Praha : Mladá fronta, 1982    
530 Heyer, Georgette, 1902-1974 Nikdo nemá alibi Praha : Odeon, 1976    
531 George, Margaret, 1943- Paměti Kleopatry Frýdek-Místek : Alpress, 1999 80-7218-169-6  
532 George, Margaret, 1941- Paměti Kleopatry Frýdek – Místek : Alpress, 1999 80-7218-243-9  
533 Glückselig, Josef, 1928- Orlí hnízdo Praha : Naše vojsko, 1986    
534 Gor’kij, Maksim, 1868-1936 Foma Gordějev Praha : Lidové nakladatelství, 1974    
535 Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 Italská cesta Praha : Odeon, 1982    
536 Gores, Joe, 1931-2011 Hammett Praha : Mladá fronta, 1990 80-204-0159-8  
537 Grandmaison, Henri de, 1933- Polykač papíru Praha : Svoboda, 1980    
538 Grekova, Irina, 1907-2002 Katedra Praha : Odeon, 1983    
539 Graves, Robert, 1895-1985 Já, Claudius Praha : Odeon, 1985    
540 Graves, Robert, 1895-1985 Claudius bůh a jeho žena Messalina Praha : Odeon, 1985    
541 Gulik, Robert Hans van, 1910-1967 3x soudce Ti Praha : Odeon, 1990 80-207-0564-3  
542 Guibert, Michel Psí dědek Praha : Mladá fronta, 1989    
543 Gross, Villem, 1922- Zločin v Alinze Praha : Lidové nakladatelství, 1984    
544 Hamšík, Dušan, 1930-1985 Havárie na sklonku dne Praha : Mladá fronta, 1983    
545   Ofsajd a jiné sportovní povídky Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1963    
546 Hamza, František, 1868-1930 Želivské romance Havlíčkův Brod : Krajské nakladatelství, 1957    
547 Hálek, Vítězslav, 1835-1874 Povídky Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957    
548 Hanka, Zdeněk, 1956- Lék pod kůží Praha : Mladá fronta, 1988    
549 Hartog, Jan de, 1914- Třikrát Gregory a Yvonna Praha : Odeon, 1988    
550 Hašek, Jaroslav, 1883-1923 Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona Praha : Československý spisovatel, 1982    
551 Hašek, Jaroslav, 1883-1923 Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Praha : Československý spisovatel, 1983    
552 Hašek, Jaroslav, 1883-1923 Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Praha : Československý spisovatel, 1983    
553 Hailey, Arthur, 1920-2004 Liek Bratislava : Pravda, 1988    
554 Hanibal, Jiří, 1929- Podivný rok v městě T. Praha : Mladá fronta, 1987    
555 Hemingway, Ernest, 1899-1961 Komu zvoní hrana Praha : Mladá fronta, 1962    
556 Herburger, Günter, 1932- Let do srdce Praha : Svoboda, 1982    
557 Herriot, James, 1916-1995 Když se zvěrolékař ožení Praha : Práce, 1981    
558 Herrmann, Ignát, 1854-1935 Otec Kondelík a ženich Vejvara Praha : Československý spisovatel, 1988    
559 Herrmann, Ignát, 1854-1935 U snědeného krámu Praha : Československý spisovatel, 1982    
560 Hejnic, Otto, 1945- Dvě lásky na začátek Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1988    
561 Hercíková, Iva, 1935-2007 Lékař duší a zvířat Praha : Československý spisovatel, 1985    
562 Hejcman, Pavel, 1927- Dědicové Ostrava : Sfinga, 1992 80-85491-12-5  
563 Hečko, František, 1905-1960 Červené víno Praha, 1982    
564 Herben, Jan, 1857-1936 Do třetího a čtvrtého pokolení Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956    
565 Holeček, Josef, 1853-1929 Naši Praha : Orbis, 1950    
566 Hey, Richard, 1926- Zadarmo ani kuře nehrabe Praha : Nakladatelství Svoboda, 1984    
567 Hončík, Eduard, 1914-1988 Zápis o mrtvé ženě Praha : Naše vojsko, 1980    
568 Houba, Karel, 1920-1999 Ejhle člověk Praha : Melantrich, 1980    
569 Houba, Karel, 1920-1999 Odklad Praha : Svobodné slovo-Melantrich, 1958    
570 Hofé, Günter, 1914- Merci, kamaráde Praha : Naše vojsko, 1984    
571 Hubač, Jiří, 1929- Nezralé maliny Praha : Panorama, 1985    
572 Hotmar, Josef, 1933- Přišel jsi zemřít Praha : Práce, 1984    
573 Holt, Kare, 1917- Král Praha : Svoboda, 1983    
574 Hubáček, Miloš, 1937- Pacifik v plamenech Praha : Panorama, 1980   94(100)“1939/1945″
575 Hodek, Břetislav, 1924-2007 Kočka Praha : Mladá fronta, 1982    
576   Hosté z planety lidí Brno : Blok, 1990 80-7029-024-2  
577 Hugo, Victor, 1802-1885 Devadesát tři Praha : Odeon, 1978    
578 Hugo, Victor, 1802-1885 Bídníci Praha : Odeon, 1984    
579 Hugo, Victor, 1802-1885 Bídníci Praha : Odeon, 1984    
580 Houba, Karel, 1920-1999 Pozvání na aperitiv Praha : Melantrich, 1987    
581 Homéros, 8. stol. př. Kr. Homérova odyssea Praha : Albatros, 1981   M
582 Chaucer, Geoffrey, ca 1340-1400 Canterburské povídky Praha : Naše vojsko, 1956    
583 Chaloupka, Otakar, 1935- Živé rekviem Praha : Mladá fronta, 1985    
584 Chňoupek, Bohuš Lámání pečetí Praha : Mladá fronta, 1985    
585 Christie, Agatha, 1890-1976 Nemesis Praha : Vyšehrad, 1982    
586 Chesterton, Gilbert Keith, 1874-1936 Povídky otce Browna Praha : Odeon, 1985    
587 Cheyney, Peter, 1896-1951 Bláznův gambit Praha : Naše vojsko, 1984    
588 Čapek Chod, Karel Matěj, 1860-1927 Turbina Praha : Československý spisovatel, 1958    
589 Chorell, Walentin, 1912- Ze skořápky ven Praha : Lidové nakladatelství, 1980    
590 Chase, James Hadley, 1906-1985 Sup je trpělivý pták Praha : Vyšehrad, 1983    
591 Chase, James Hadley, 1906-1985 Viníci mají strach Praha : Vyšehrad, 1990 80-7021-028-1  
592 Christie, Agatha, 1890-1976 Mrtvá v knihovně Praha : Odeon, 1983    
593 Christie, Agatha, 1890-1976 Smrt v oblacích Praha : Československý spisovatel, 1991 80-202-0280-3  
594 Christie, Agatha, 1890-1976 Vlak z Paddingtonu Praha : Československý spisovatel, 1982    
595 Ivanov, Vsevolod, 1895-1963 Zkáza železné divize Praha : Lidové nakladatelství, 1975    
596 Jariš, Milan, 1913-1986 Oni přijdou Praha : Československý spisovatel, 1963    
597 Jašík, Rudolf, 1919-1960 Mrtví nezpívají Praha : Československý spisovatel, 1963    
598 Jašík, Rudolf, 1919-1960 Černé a bílé kruhy Praha : Mladá fronta, 1982    
599 Jarunková, Klára, 1922-2005 Setkání s nezvěstným Praha : Československý spisovatel, 1983    
600 Jefremov, Ivan Antonovič, 1907-1972 Athéňanka Tháis Praha : Svoboda, 1982    
601 Jeřábek, Čestmír, 1893-1981 Svět hoří Praha : Melantrich, 1986    
602 Jevtušenko, Jevgenij, 1933- Fuku! Praha : Lidové nakladatelství, 1987    
603 Jeřábek, Čestmír, 1893-1981 Hledači zlata Brno : Krajské nakladatelství, 1958    
604 Jedlička, Ivan Milan, 1931- S dýkou v deštníku Praha : Novinář, 1984    
605 Jermolova, Valentina Pánské jízdy Praha : Lidové nakladatelství, 1983    
606 Jilemnický, Peter, 1904-1949 Vítr se vrací Praha : Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění, 1959    
607 Jirásek, Alois, 1851-1930 Temno Praha : Melantrich, 1950    
608 Jirásek, Alois, 1851-1930 Psohlavci Praha : Orbis, 1949    
609 Jirásek, Alois, 1851-1930 Epilog Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958    
610 Jirásek, Alois, 1851-1930 Skaláci Praha : Melantrich, 1950    
611 Jirásek, Alois, 1851-1930 Skály Praha : Práce, 1950    
612 Jirásek, Alois, 1851-1930 Husitský král. 1 Praha : Melantrich, 1950    
613 Jirásek, Alois, 1851-1930 Husitský král. 2 Praha : Melantrich, 1950    
614 Jirásek, Alois, 1851-1930 Maryla Praha : Československý spisovatel, 1950    
615 Jirásek, Alois, 1851-1930 Maloměstské historie Praha : Mladá fronta, 1953    
616 Jirásek, Alois, 1851-1930 U nás Praha : Brázda, 1952    
617 Jirásek, Alois, 1851-1930 U nás Praha : Brázda, 1952    
618 Jirásek, Alois, 1851-1930 U nás Praha : Brázda, 1952    
619 Jirásek, Alois, 1851-1930 U nás Praha : Brázda, 1952    
620 Jirásek, Alois, 1851-1930 U nás Praha : Brázda, 1952    
621 Jirásek, Alois, 1851-1930 Záhořanský hon ; Učitelský ; V pekle Praha : Práce, 1951    
622 Jirásek, Alois, 1851-1930 Na dvoře vévodském Praha : Práce, 1951    
623 Jirásek, Alois, 1851-1930 V cizích službách Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1962    
624 Jeníček, Josef, 1946- Dámy kradou také a jiné soudničky Praha : Panorama, 1988    
625 Jirásek, Alois, 1851-1930 F.L. Věk Praha : Orbis, 1951    
626 Jirásek, Alois, 1851-1930 F.L. Věk Praha : Orbis, 1951    
627 Jirásek, Alois, 1851-1930 F.L. Věk Praha : Orbis, 1951    
628 Jirásek, Alois, 1851-1930 F.L. Věk Praha : Orbis, 1951    
629 Jirásek, Alois, 1851-1930 Mezi proudy Praha : Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění, 1959    
630 Jirásek, Alois, 1851-1930 Mezi proudy Praha : Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění, 1959    
631 Jirásek, Alois, 1851-1930 Mezi proudy Praha : Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění, 1959    
632 Jirásek, Alois, 1851-1930 Sousedé Praha : Československý spisovatel, 1950    
633 Jirásek, Alois, 1851-1930 Z nedávna Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958    
634 Jirásek, Alois, 1851-1930 Proti všem Praha : Státní nakladatelství, 1947    
635 Jirásek, Alois, 1851-1930 Bratrstvo. Bitva u Lučence Praha : Československý spisovatel, 1978    
636 Jirásek, Alois, 1851-1930 Bratrstvo. Mária Praha : Československý spisovatel, 1978    
637 Jirásek, Alois, 1851-1930 Bratrstvo. Žebráci Praha : Československý spisovatel, 1978    
638 Jirásek, Alois, 1851-1930 Rozmanitá prosa Praha : J. Otto, 1916    
639 John, Jaromír, 1882-1952 Děti Hradec Králové : Kruh, 1982    
640 Jur’jev, Zinovij Jur’jevič, 1925- Jantarové sny Praha : Lidové nakladatelství, 1980    
641 Joenpelt, Eeva, 1921- Vichr nezastavíš Praha : Svoboda, 1984    
642 Jedlička, Ivan Milan, 1931- Dovolená bez návratu Praha : Kala, 1991 80-900088-3-6  
643 Jaroslavcev, S. Výprava do pekel Praha : Lidové nakladatelství, 1988    
644 Kazantzakis, Nikos, 1883-1957 Kapitán Michalis Praha : Odeon, 1980    
645 Kalina, Vladimír, 1927- Signum laudis Praha : Československý spisovatel, 1988    
646 Kárník, Jan, 1870-1958 Soumrak rodu Jamborova Havlíčkův Brod : Krajské nakladatelství, 1956    
647 Kačírková, Eva, 1937- Abcházský med Praha : Mladá fronta, 1981    
648 Kaplický, Václav, 1895-1982 Čtveráci Praha : Československý spisovatel, 1984    
649 Karelin, Lazar Závrať Praha : Mladá fronta, 1987    
650 Kantor, Vojtěch Přistání na Řípu Praha : Mladá fronta, 1988    
651 Cather, Willa Sibert, 1873-1947 Moje Antonie Praha : Práce, 1975    
652 Kalčík, Rudolf, 1923-1980 Král Šumavy Praha : Československý spisovatel, 1986    
653 Kalčík, Rudolf, 1923-1980 Příběhy z hranice Praha : Československý spisovatel, 1981    
654 Kantor, Vojtěch Lidé ze souhvězdí lva Praha : Mladá fronta, 1983    
655   Železo přichází z hvězd Praha : Mladá fronta, 1983    
656 Kazakevič, Emmanuil, 1913-1962 Hvězda Praha : Lidové nakladatelství, 1985    
657 Kaplický, Václav, 1895-1982 Gornostaj Praha : Naše vojsko, 1982    
658 Kaverin, Veniamin Alexandrovič, 1902-1989 Konec zapadáku Praha : Vyšehrad, 1986    
659 Karas, Josef František, 1876-1931 Ondra Foltýn a jiné prózy Ostrava : Profil, 1985    
660 Kangasniemi, Asla Ledové sbohem Praha : Naše vojsko, 1988    
661 Kačírková, Eva, 1937- Vraky bez pokladů Praha : Mladá fronta, 1988    
662 Kennedy, Ludovic Henry Coverley Pronásledování bitevní lodi Bismarck Praha : Mladá fronta, 1987   94(100)“1939/1945″
663 Kiley, Deborah Scaling Zrádné moře Frýdek-Místek : Alpress, 1996 80-85975-41-6  
664 Kisch, Egon Erwin, 1885-1948 Půl století zuřivým reportérem Praha : Svoboda, 1985    
665 Killens, John Oliver, 1916-1987 A potom jsme uslyšeli hřmění Praha : Naše vojsko, 1980 80-7257-580-5  
666 Kingsley, Charles, 1819-1875 Vzhůru přes oceán Praha : Práce, 1980    
667 Klostermann, Karel, 1848-1923 Črty ze Šumavy 1890 Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1986    
668 Klostermann, Karel, 1848-1923 V ráji šumavském Praha : Josef R. Vilímek, 1941    
669 Klostermann, Karel, 1848-1923 Skláři Praha : Josef R. Vilímek, 1941    
670 Klostermann, Karel, 1848-1923 Ze světa lesních samot Praha : Josef R. Vilímek, 1941    
671 Klukanová, Ludmila, 1936- Jezírka Brno : Blok, 1981    
672 Klevis, Vladimír, 1933-1998 Dravec Praha : Melantrich, 1982    
673 Klíma, Josef, 1951- Mrtví milovat nemohou Praha : Mladá fronta, 1984    
674 Knob, Jan, 1904-1977 Písmo času Praha : Novina, 1937    
675 Kutinová, Amálie, 1898-1965 Farmaceutka Ostrava : Sfinga, 1992 80-85491-15-X  
676 Koluncev, Fedor, 1923-1988 Ráno, poledne, večer Praha : Lidové nakladatelství, 1984    
677 Kozák, Jan, 1921-1995 Adam a Eva Praha : Československý spisovatel, 1982    
678 Kožík, František, 1909-1997 Na křídle větrného mlýna Praha : Československý spisovatel, 1981    
679 Kolárová, Jaromíra, 1919-2006 Chtěla bych ten strom Praha : Československý spisovatel, 1984    
680 Kožík, František, 1909-1997 Největší z Pierotů Praha : Československý spisovatel, 1986    
681 Kostrhun, Jan, 1942- Co by to bylo, kdyby to byla láska Praha : Mladá fronta, 1982    
682 Kozák, Jan, 1921-1995 Bílý hřebec Praha : Československý spisovatel, 1979    
683 Kozák, Jan, 1921-1995 Podzim v kraji tygrů Praha : Československý spisovatel, 1979    
684 Kolárová, Jaromíra, 1919-2006 Můj chlapec a já Praha : Československý spisovatel, 1987    
685 Kostrhun, Jan, 1942- Svatba století Praha : Československý spisovatel, 1984    
686 Kondratev, Vjačeslav Saška Praha : Naše vojsko, 1982    
687 Klevis, Vladimír, 1933-1998 A bůh byl hluchý Praha : Československý spisovatel, 1988    
688 Kubátová, Marie, 1922- Náhrdelník z motýlků Praha : Československý spisovatel, 1987    
689 Konrád, Karel, 1899-1971 Rozchod! Praha : Československý spisovatel, 1954    
690 Kožík, František, 1909-1997 Fanfáry pro krále Praha : Melantrich, 1983    
691 Kožík, František, 1909-1997 Blázny živí bůh Praha : Československý spisovatel, 1959    
692 Kozák, Jan, 1921-1995 Svatý Michal Praha : Český spisovatel, 1980    
693 Kolárová, Jaromíra, 1919-2006 Naděje má hluboké dno Praha : Československý spisovatel, 1986    
694 Körner, Vladimír, 1939- Podzimní novely Praha : Československý spisovatel, 1983    
695 Kozák, Jan, 1921-1995 Černý sobol, hnědý medvěd Praha : Československý spisovatel, 1985    
696 Kozlov, Jurij Vynálezci velocipédu Praha : Mladá fronta, 1983    
697 Krelin, Julij, 1929- Chirurg Praha : Lidové nakladatelství, 1980    
698 Kožík, František, 1909-1997 Po zarostlém chodníčku Praha : Vyšehrad, 1983    
699 Kratochvíl, Miloš Václav, 1904-1988 Život Jana Amose Praha : Československý spisovatel, 1979    
700 Krejčí, Karel, 1904-1979 Praha legend a skutečností Praha : Panorama, 1981    
701 Kraminov, Daniil Byl jsem na západní frontě Praha : Lidové nakladatelství, 1983    
702 Bernardinová, Eva, 1931- Blanko, představ si… Praha : Erika, 1995 80-85612-91-7 M
703 Bernardinová, Eva, 1931- Kluci, holky a Stodůlky Praha : Albatros, 1979   M
704 Bernardinová, Eva, 1931- Kluci, holky a Stodůlky Praha : Albatros, 1981   M
705 Běhounek, František, 1898-1973 Komando plukovníka Brenta Praha : Klub 89, 1990 80-03-00600-7 M
706 Běhounek, František, 1898-1973 Trosečníci polárního moře Praha : Albatros, 1989   M
707 Březovský, Bohuslav, 1912-1976 Tajemný hrad Svojanov Praha : Československý spisovatel, 1980   M
708 Bernardinová, Eva, 1931- Blanka, obyčejná holka Praha : Erika, 1993   M
709 Bezděková, Zdeňka, 1907-1999 Říkali mi Leni Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1967   M
710 Binar, Vladimír, 1941- Poutníkův labyrint světa Praha : Albatros, 1982   M
711 Borská, Ilona, 1928-2007 Ve čtvrtek budeme dospělí Praha : Albatros, 1977   M
712 Blume, Horst Zlato knížat Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1963   M
713 Borská, Ilona, 1928-2007 Trubadúři a ztracená švadlena Praha : Albatros, 1983   M
714 Brodele, Anna, 1910-1981 Modrý vrabec Praha : Lidové nakladatelství, 1979   M
715 Borská, Ilona, 1928-2007 Kaštan první třídy Praha : Albatros, 1988   M
716 Cibula, Václav, 1925-2009 Hrdinské legendy staré Francie Praha : Albatros, 1981   M
717 Krůta, Jan, 1946- Namlouvání Praha : Práce, 1985    
718 Křesťan, Rudolf, 1943- Myš v 11. patře, aneb, Fejetony o překvapeních všeího dne Praha : Práce, 1980    
719 Kříž, Ivan, 1922- Nebezpečné znalosti Praha : Československý spisovatel, 1982    
720 Kříž, Ivan, 1922- Dívčí pole Praha : Československý spisovatel, 1955 0000  
721 Křenek, Jiří, 1933- Čas ozimů, polomů a štěpů Praha : Mladá fronta, 1981    
722 Kubátová, Marie, 1922- Legenda o Bílé paní Praha : Československý spisovatel, 1984    
723 Kubka, František, 1894-1969 Palečkův úsměv a pláč Praha : Československý spisovatel, 1986    
724 Kuvajev, Oleg Michajlovič, 1934-1975 Každý den jako poslední Praha : Práce, 1983    
725 Kolárová, Jaromíra, 1919-2006 Přežijí muži rok dva tisíce? Praha : Československý spisovatel, 1982    
726 Kutík, Josef, 1923-1987 Černobílá parta Praha : Práce, 1986    
727 Fish, Robert Lloyd, 1912-1981 Pelé Praha : Olympia, 1981   796/799
728 Macků, Jiří Kapitán Praha : Olympia, 1985   796/799
729 Pechr, Jiří Slavnosti fotbalu Praha : Olympia, 1981   796/799
730 Kotrba, Jan Cena rekordu Praha : Práce, 1980   796/799
731 Procházka, Karel Fotbal to je hra Praha : Olympia, 1984   796/799
732 Dobrovodský, Vladimír Náš hokej Bratislava : Šport, 1983   796/799
733 Lysebeth, André van, 1918- Jóga Praha : Olympia, 1984   796/799
734 Černoch, František Mistrovství světa v kopané 1982 Praha : Olympia, 1983   796/799
735 Kotrba, Jan Opomíjené hvězdy Praha : Naše vojsko, 1983   796/799
736 Zamarovský, Vojtěch, 1919-2006 Vzkříšení Olympie Praha : Olympia, 1980   796/799
737 Dušek, Rudolf, 1930- Sport v Československu Praha : Olympia, 1983   796/799
738 Dobrovodský, Vladimír Olympijské hry 1980 Praha : Olympia, 1981   796/799
739 Hais, Karel, 1912- Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975   811
740 Hodr, Václav, 1893-1978 Italsko-český a česko-italský kapesní slovník Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981   811
741   O češtině každodenní Brno : Blok, 1984   81
742   Učebnice němčiny Olomouc : Fin, 1994 80-85572-70-2 811
743   Pravidla českého pravopisu Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984   811
744   Pravidla českého pravopisu Praha : Academia, 1983   81
745 Klimeš, Lumír Slovník cizích slov Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981   81
746 Rybák, Josef, 1904-1992 Páté přes deváté Praha : Československý spisovatel, 1982   82
747 Janešová, Jarmila, 1924- Česko-italská konverzace Praha : Leda, 2000 80-85927-79-9 811
748 Čapková, Věra Česko-francouzský a francouzsko-český slovník na cesty Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981   811
749 Hamplová, Jarmila Francouzsko-český a česko-francouzský kapesní slovník Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971   81
750 Pleská, Dagmar Česko-německý a německo-český slovník na cesty Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982   811
751 Beneš, Josef, 1902-1984 Německo-český a česko-německý kapesní slovník Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972   81
752 Řešetka, Miroslav Anglicko-český a česko-anglický slovník Olomouc : Fin, 2003   811
753 Poldauf, Ivan, 1915-1984 Anglicko-český a česko-anglický slovník Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974   81
754   Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978   811
755   Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978   811
756   Česko-ruská konverzace Moskva : Ruský jazyk, 1980   811
757 Pražák, Josef Latinsko-český slovník A-K Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980   811
758 Pražák, Josef Latinsko-český slovník L-Z Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980   811
759 Bílek, Petr, 1950- 175 autorů Praha : Československý spisovatel, 1982   82
760   Slovník české literatury 1970-1981 Praha : Československý spisovatel, 1985   82
761   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století Praha : Československý spisovatel, 1982   82
762 Rybák, Josef, 1904- Vyprávění o Juliu Fučíkovi Praha : Československý spisovatel, 1983   82
763 Nezval, Vítězslav, 1900-1958 Spolutvůrce pokrokové kulturní politiky Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1986   82
764 Pytlík, Radko, 1928- Kniha o Švejkovi Praha : Československý spisovatel, 1983   82
765 Jermilov, Vladimir Vladimirovič, 1904-1965 Talent Praha : Mladá fronta, 1950   82
766 Hlinka, Bohuslav, 1927-1989 Robinson Crusoe Praha : Práce, 1983   82
767 Zweig, Stefan, 1881-1942 Balzac Praha : Mladá fronta, 1964    
768 Hrabák, Josef, 1912-1987 Miloš V. Kratochvíl Praha : Československý spisovatel, 1979   82
769 Hájek, Jiří, 1919-1994 Marie Majerová, aneb, Román a doba Praha : Československý spisovatel, 1973   82
770 Blahynka, Milan, 1933- Vladislav Vančura Praha : Horizont, 1981   82
771 Blahynka, Milan, 1933- Vítězslav Nezval Praha : Československý spisovatel, 1981   82
772 Veselý, Adolf Petr Bezruč Brno : Rovnost, 1947   82
773   Čeští spisovatelé 20. století Praha : Československý spisovatel, 1985   82
774 Hrabák, Josef, 1912-1987 Karel Nový Praha : Československý spisovatel, 1983   82
775   Slovník latinských spisovatelů Praha : Odeon, 1984   82
776 Havel, Rudolf, 1911-1993 Božena Němcová ve vzpomínkách Praha : Státní nakladatelství krásné literatuy a umění, 1961   82
777 Šťastný, Radko, 1928- Čeští spisovatelé deseti století Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974   82
778   Kniha o Faustovi Praha : Mladá fronta, 1982   82
779 Rybár, Ctibor, 1920- Praha Praha : Olympia, 1980   908(437.3)
780 Tachezy, Jan Vyšehrad Praha : Pressfoto, 1985   908(437.3)
781 Lutterer, Ivan Zeměpisná jména Československa Praha : Mladá fronta, 1982   908(437.3)
782 Burian, Jiří, 1919- Pražský hrad Praha : Olympia, 1980   908(437.3)
783 Balajka, Bohuš, 1923-1994 Přehledné dějiny literatury Praha : Fortuna, 1995 80-7168-198-9 82
784 Balajka, Bohuš, 1923-1994 Přehledné dějiny literatury 2. Praha : Fortuna Print, 1995 80-7168-225-X 82
785 Skutil, Jan, 1934-1998 Rájec Jestřebí Praha : Tisková, ediční a propagační služba MH, 1981   908(437.3)
786 Zora, Petr Jihomoravským krajem Praha : Pressfoto, 1985   908(437.3)
787   Československo Praha : Olympia, 1982   908(437)
788   Rodná země Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1988   908(437.3)
789 Pisoň, Štefan, 1918-2004 Slovensko Martin : Osveta, 1977   908(437.6)
790   Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Praha : Svoboda, 1985   908(437.3)
791   Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Praha : Svoboda, 1984   908(437.3)
792 Samek, Bohumil, 1932- Brno-proměny města Brno : Blok, 1982   908(437.3)
793 Solnický, Josef, 1931- Jeseníky Praha : Panorama, 1981   908(437.3)
794 Ehm, Josef, 1909-1989 Československé hrady a zámky Praha : Panorama, 1979   908(437)
795 Holzknecht, Václav, 1904-1988 Bedřich Smetana Praha : Panton, 1984   78
796 Pelc, Jaromír, 1952- Zpráva o Osvobozeném divadle Praha : Práce, 1982   792
797 Bartošek, Luboš, 1922- Náš film Praha : Mladá fronta, 1985   791
798 Nasková, Růžena, 1884-1960 Jak šel život Praha : Československý spisovatel, 1965   792
799 Lauda, Niki, 1949- Mé roky s Ferrari Praha : Mladá fronta, 1983   796/799
800 Opočenský, Karel, 1892-1975 Nad šachovnicemi celého světa Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1960   794
801 Kratochvíl, Miloš Václav, 1904-1988 Národ sobě Praha : Práce, 1983   792
802 Bulgakov, Michail Afanas’jevič, 1891-1940 Život pana Moliéra Praha : Lidové nakladatelství, 1979   792
803 Herout, Jaroslav, 1928- Staletí kolem nás Praha : Panorama, 1981   72
804 Slepička, Alois Venkov a nebo město Praha : Svoboda, 1981   71
805 Holešovský, František, 1904-1985 Glosy k vývoji české ilustrace pro děti Praha : Albatros, 1982   74
806 Mucha, Alfons, 1860-1939 Alfons Mucha Praha : Mladá fronta, 1982   75
807 Gair, Angela, 1954- Kurz Akvarel krok za krokem Praha : Svojtka & Co, 2002 80-7237-656-X 74
808 Scharten-Antik, Carel Spící Venuše Praha : Odeon, 1978    
809 Stehlíková, Blanka, 1933- Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež Praha : Albatros, 1984   74
810 Volavková, Hana, 1904-1985 Mikoláš Aleš Praha : Odeon, 1982   75
811 Holý, Stanislav, 1943-1998 Námluvy pana Pipa Praha : Albatros, 1982   M
812 Vebr, Jaroslav Soudobá architektura ČSSR Praha : Panorama, 1980   72
813 Staňková, Jitka, 1962- Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska Praha : Panorama, 1987   39
814   Jakou barvu má láska Praha : Mladá fronta, 1985   7
815 Štětinová, Dagmar, 1927- Věčné návraty Praha : Svoboda, 1982   7
816 Mahler, Zdeněk, 1928- Sbohem, můj krásný plameni Praha : Albatros, 1984   78
817 Beránek, Robert Úprava okolí chaty nebo rodinného domu Praha, 1979   71
818 Soldan, Fedor, 1903-1979 Sociální umění Praha : Melantrich, 1980   7
819 Suslov, Vitalij Ermitáž Praha : Lidové nakladatelství, 1982   7
820 Crhonek, Iloš, 1932- Brno v architektuře a výtvarném umění Brno : Blok, 1981   7
821 Mánes, Josef, 1820-1871 Líbánky na Hané Brno : Blok, 1982   75
822 Plicková, Ester Maľované salaše Bratislava : Tatran, 1982   75
823   Národní galerie v Praze Praha : Odeon, 1984   75
824   Jakou barvu má mládí Praha : Mladá fronta, 1980   7
825 Lichnerová, Alžběta Vzorkovnica výšiviek Bratislava : Práca, 1984   746
826 Jánošovová, Marta Malované jehlou Praha : Práce, 1985   746
827 Lichnerová, Alžbeta Čaro výšivky Bratislava : Práca, 1983   746
828 Duchoňová, Milina Vyšívame Bratislava : Alfa, 1981   746
829 Čujkov, Vasilij Ivanovič, 1900-1982 Velká vlastenecká válka Praha : Naše vojsko, 1984   94(100)“1939/1945″
830 May, Karl, 1842-1912 Vinnetou Praha : Albatros, 1987   M
831 May, Karl, 1842-1912 Vinnetou Praha : Albatros, 1987   M
832 Křivský, Petr, 1944- Do nitra kontinentů Praha : Mladá fronta, 1988   M 910.3/.4
833   Sovětský svaz – země známá i neznámá Praha : Lidové nakladatelství, 1984   913(4)
834 Hamilton, Charles Pláč ptáka Bouřliváka Praha : Orbis, 1965   94(7)
835 Bezymenskij, Lev Aleksandrovič, 1920- Hitlerovi generálové včera a dnes Praha : Nakladatelství politické literatury, 1963   94(100)“1939/1945″
836 Křivský, Petr, 1944- Století odchází Praha : Mladá fronta, 1982   94(4)
837 Bagramjan, Ivan Chrisoforovič, 1897-1982 Na cestě k vítězství Praha : Naše vojsko, 1982   94(100)“1939/1945″
838 Douděra, Karel, 1915-2001 Jak se rozhoupával zrady zvon Praha : Novinář, 1983   94(437)
839 Svoboda, Ludvík, 1895-1979 Z Buzuluku do Prahy Praha : Naše vojsko, 1981   94(100)“1939/1945″
840 Honzík, Miroslav, 1928- Praha 1921 Praha : Svoboda, 1981   94(437)
841 Husa, Václav, 1906-1965 Československé dějiny do roku 1918 Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978   94(437)
842 Ivanov, Miroslav, 1929-1999 Atentát na Reinharda Heydricha Praha : Panorama, 1979   94(100)“1939/1945″
843 Machoň, Jan, 1921-1994 Nalezená minulost Brno : Krajské nakladatelství, 1951   94(437)
844   Krvavé stopy Praha : Panorama, 1988   94(100)“1939/1945″
845 Zatloukal, Jaroslav, 1905-1958 Svědectví Kounicových kolejí Brno : Klub Kounicových kolejí, 1946   94(437)
846 Štětina, Jaromír, 1943- Studna pro Mandon Praha : Panorama, 1984   913(5)
847 Uličná, Ludmila, 1920-1997 Kostkované léto Brno : Blok, 1984   913(4)
848 Marek, Jan Dvakrát Pákistán Praha : Orbis, 1964   913(5)
849 Petrželka, Alexandr Jak jsem se stal Portugalcem Praha : Panorama, 1980   913(4)
850 Rost, Jurij Everest ’82 Praha : Olympia, 1985   913(5)
851 Kovpak, Sidor Artemovič, 1887-1967 Pochod partyzánů Praha : Naše vojsko, 1951   94(100)“1939/1945″
852 Hron, František, 1921- Kapesní atlas Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974   58
853 Kaufmann, Hans Maurové a Evropa Praha : Panorama, 1982   94(4)
854 Moczarski, Kazimierz, 1907-1975 Rozhovory s katem Praha : Mladá fronta, 1985   94(100)“1939/1945″
855 Gosiorovský, Miloš, 1920-1978 Češi a Slováci Praha : Horizont, 1979   94(437)
856 Pátek, Jaroslav, 1934-2003 Československé dějiny 1918-1939 Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979   94(437)
857 Novák, Miloslav, 1922- Auguři a válka Praha : Panorama, 1979   94(100)“1939/1945″
858 Meri, Lennart, 1929- Pod klenbou polární záře Praha : Panorama, 1983   913(47)
859 Brzoň, František, 1923- Chlapec s arnykou České Budějovice : Jihočeské nakladatelství, 1983    
860 Šolc, Václav, 1919-1995 Indiánským Mexikem Praha : Panorama, 1983   913(7)
861 Heyerdahl, Thor, 1914-2002 Fatu – Hiva Praha : Mladá fronta, 1981   913(9)
862 Šolc, Václav, 1919-1995 Sága jihu Praha : Československý spisovatel, 1980   913(8)
863 Kulik, Sergej Fedorovič, 1939- Soumrak duchů na Madagaskaru Praha : Lidové nakladatelství, 1985   913(6)
864 Oplt, Miroslav, 1923-1998 Návraty na Bali Praha : Panorama, 1985   913(5)
865 Thoma, Zdeněk, 1938- Toulky po Japonsku Praha : Panorama, 1980   913(5)
866 Kropáč, Zdeněk Džunky a lotosy Praha : Panorama, 1982   913(5)
867 Štětina, Jaromír, 1943- S Matyldou po Indu Praha : Panorama, 1983   913(5)
868 Hroch, Miroslav, 1932- Evropa Praha : Mladá fronta, 1980   94(4)
869 Šonka, Jaroslav, 1918-1990 Kronika čtená rýčem Brno : Blok, 1982   94(437)
870 Zamarovský, Vojtěch, 1919-2006 Na počátku byl Sumer Praha : Panorama, 1983   94(3)
871 Ivanov, Miroslav, 1929-1999 Kdy umírá vojevůdce, aneb, Záznam o zkoumání života i smrti Jana Žižky, kdysi čeledína krále Václava Praha : Panorama, 1983   94(437)
872 Hrbek, Ivan, 1923-1993 ABC cestovatelů, mořeplavců, objevitelů Praha : Panorama, 1979   910.3/.4
873   ABC kulturních památek Československa Praha : Panorama, 1985   908(437)
874   Lexikon české literatury Praha : Academia, 1985   82
875 Hrabák, Josef, 1912-1987 Průvodce po dějinách české literatury Praha : Panorama, 1978   82
876 Lichner, Ivan Malá encyklopedie tenisu Praha : Olympia, 1985   796/799
877   Malá encyklopedie olympijských her Praha : Olympia, 1982   796/799
878 Kutina, Josef Encyklopedie pro zahrádkáře Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1982   634/635
879 Lála, Petr Malá encyklopedie kosmonautiky Praha : Mladá fronta, 1982   629
880   Technický naučný slovník. 1 Praha : Nakladatelství technické literatury, 1981   62
881   Technický naučný slovník. 2 Praha : Nakladatelství technické literatury, 1982   62
882   Technický naučný slovník. 3 Praha : Nakladatelství technické literatury, 1982   62
883   Technický naučný slovník. 4 Praha : Nakladatelství technické literatury, 1983   62
884   Technický naučný slovník. 5 Praha : Nakladatelství technické literatury, 1983   62
885   Technický naučný slovník. 6 Praha : Nakladatelství technické literatury, 1985   62
886   Technický naučný slovník. 7 Praha : Nakladatelství technické literatury, 1986   62
887   Svět kolem nás Praha : Svojtka & Co, 2004 80-7237-766-3 M 030
888 Souček, Ludvík, 1926-1978 Kdo byl kdo Praha : Albatros, 1981   030
889   Ilustrovaný encyklopedický slovník Praha : Academia, 1980   030
890   Ilustrovaný encyklopedický slovník Praha : Academia, 1981   030
891   Ilustrovaný encyklopedický slovník Praha : Academia, 1982   030
892 Hubinger, Václav Národy celého světa Praha : Mladá fronta, 1985   39
893 Čípek, František, 1912-1996 Po trasách protifašistického odboje v okrese Blansko Blansko : Okresní výbor ČSPB, 1983   REG 94(437)
894 Sedlák, Josef Drvalovice za německé okupace Blansko : Okresní výbor ČSPB, 1983   REG 94(437)
895 Žampach, Vojtěch Se smrtí v týlu Blansko : Okresní výbor ČSPB, 1984   REG 94(437)
896 Polák, Vladimír, 1914-2004 Literární místopis okresu Blansko Blansko : Okresní knihovna, 1985   REG 82
897 Kopečný, Petr Letecká válka nad Drahanskou vrchovinou Blansko : Okresní výbor ČSPB, 1983   REG 94(437)
898 Polák, Vladimír, 1914-2004 Oživená fakta Blansko : Okresní muzeum Blansko, 1985   REG 94(437)
899 Franěk, Otakar, 1920- Rudolf Terrer Blansko : Okresní muzeum, 1987   REG 32
900 Hejl, Emil Divadlo našeho domova Blansko : Okresní kulturní středisko, 1986   REG 792
901 Souchopová, Věra, 1941- Hutnictví železa v 8. – 11. století na západní Moravě Praha : Academia, 1986   REG 908(437)
902 Šalé, František, 1951- Komunista Ludvík Vojtěch Blansko : Okresní muzeum Blansko, 1984   REG 32
903 Bránský, Jaroslav, 1928- Hudební slovník okresu Blansko Boskovice : Sdružený klub pracujících ROH, 1984   REG 78
904 Skutil, Jan, 1934-1998 Okresní archív v Blansku Praha : Teps, 1977    
905 Bránský, Jaroslav, 1928- Výtvarní umělci v okrese Blansko Blansko : Okresní kulturní středisko, 1990 80-85065-12-6 REG 72/76
906 Kopečný, Petr Žijeme jejich odkazem Blansko : Okresní výbor ČSPB, 1985   REG 94(437)
907 Paděra, František Cestami odboje Blansko : Odbor kultury ONV, 1986   REG 94(437)
908 Bránský, Jaroslav, 1928- Boskovice v proměnách času Boskovice : Městský národní výbor, 1990   REG 908(437)
909 Wankel, Jindřich, 1821-1897 Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1984   REG 908(437)
910 Kubíček, Jaromír, 1938- Bibliografie okresu Blansko Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1987   REG 908(437)
911 Polák, Vladimír, 1914-2004 Alois Skoták voják revoluce Blansko : Okresní muzeum Blansko, 1982   REG 32
912 Kreps, Miloš Dějiny ČKD Blansko Brno : Blok, 1983   REG 908(437)
913   Kunštátský almanach 1280-1980 Kunštát na Moravě : Místní národní výbor v Kunštátě na Moravě, 1980   REG 908(437)
914 Kerrod, Robin, 1940- Jak fungují věci Praha : Knižní klub, 2004 80-242-1287-0 M 53
915 Laurent, Frédéric, 1943- Černý orchestr Praha : Svoboda, 1982   32
916   Abeceda ateisty Praha : Horizont, 1981   2
917 Kryveljov, Iosif Aronovič Dějiny náboženství Praha : Mladá fronta, 1981   2
918 Kryveljov, Iosif Aronovič Dějiny náboženství Praha : Mladá fronta, 1981   2
919 Smetáček, Vladimír Lidé a informace Praha : Albatros, 1981   0
920 Kéki, Béla 5000 let písma Praha : Mladá fronta, 1984   0
921   Filozofický slovník Praha : Svoboda, 1976   1
922   Státní vědecká knihovna v Brně Brno : Blok, 1983   02
923 Toman, Jiří Jak zdokonalovat sám sebe Praha : Svoboda, 1980   17
924 Plzák, Miroslav, 1925-2010 Dospělým vstup zakázán Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988 80-04-25090-4 17
925 Reisenauer, Roman Co je co? Praha : Pressfoto, 1983   030
926 Reisenauer, Roman Co je co? Praha : Pressfoto, 1984   030
927 Čihař, Jiří, 1930- Příroda v ČSSR Praha : Práce, 1978   58/59
928 Patočka, Karel, 1915- Hledání přírody Brno : Blok, 1984   58/59
929 Randuška, Dušan Barevný atlas rostlin Bratislava : Obzor, 1983   58
930 Frolec, Václav, 1934-1992 Mezi hudci Brno : Blok, 1985   39
931 Smejkal, Vladimír Abeceda společenského chování Praha : Horizont, 1989 80-7012-006-1 39
932 Sedláček, Ivo Úspěšně do společnosti Brno : Educo, 1990   39
933 Hieke, Karel, 1930- Praktická dendrologie Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1978   58
934 Hieke, Karel, 1930- Praktická dendrologie Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1978    
935 Čihař, Jiří, 1930- Horské rostliny ve fotografii Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1983   58
936 Horný, Radvan Nejkrásnější lomikameny Praha : Academia, 1985   58
937 Haager, Jiří, 1943- Kapesní atlas pěstovaných exotických rostlin Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982   58
938   Poznáváme houby Brno : Svépomoc, 1985   58
939 Dermek, Aurel, 1925-1989 Malý atlas húb Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1979   58
940 Hron, František, 1921- Kapesní atlas Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974   58
941 Deyl, Miloš, 1906-1985 Naše květiny Praha : Albatros, 1980   58
942 Korbelář, Jaroslav, 1915- Naše rostliny v lékařství Praha : Avicenum, 1981   58
943 Tazieff, Haroun, 1915-1998 Zakázaná sopka Praha : Panorama, 1982   55
944 Kukal, Zdeněk Přírodní katastrofy Praha : Horizont, 1983   55
945 Ward, Ritchie R. Živé hodiny Praha : Mladá fronta, 1980   57
946 Nouza, Karel Skrytá moc imunity Praha : Mladá fronta, 1981   57
947 Mazák, Vratislav Jak vznikl člověk Praha : Práce, 1986   57
948 Kučera, Bohumil Jeskyně a propasti v Československu Praha : Academia, 1981   55
949 Zýka, Jaroslav, 1922- Prvky očima minulosti Praha : Práce, 1984   54
950 Chvojka, Miloš Malý slovník jednotek měření Praha : Mladá fronta, 1982   53
951 Železný, Vladimír Návraty první dámy Praha : Panorama, 1986   52
952 Weinberg, Steven, 1933- První tři minuty Praha : Mladá fronta, 1998 80-204-0700-6 524
953 Sadil, Josef, 1919-1971 Vesmír a naše Země Praha : Orbis, 1962   52
954 Brož, Jaromír, 1908-1990 Fyzikální a matematické tabulky Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1980   51
955 Matuška, Viliam Matematika v otázkách a heslech Praha : Státní pedagogické nakladatelsství, 1968   51
956 Běhounek, František, 1898-1973 Atomový věk Praha : Mladá fronta, 1956   53
957 Veselovský, Zdeněk, 1928-2006 Praobyčejná zvířata Praha : Mladá fronta, 1964   59
958   Pražská ZOO Praha : Orbis, 1964   59
959 Dobroruka, Luděk J. (Luděk Jindřich), 1933-2004 Poloopice a opice Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1979   59
960 Heráň, Ivan, 1934- Medvědi a pandy Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1978   59
961 Felix, Jiří, 1929-2008 Hadi Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1978   59
962 Volf, Jiří, 1930- Koně, osli a zebry Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1977   59
963 Veselovský, Zdeněk, 1928-2006 Sloni a jejich příbuzní Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1977   59
964 Černý, Walter, 1905-1975 Ptáci Praha : Artia, 1980   59
965 Chvapil, Stanislav, 1916- Okrasní ptáci Praha : Artia, 1985   59
966 Vágner, Josef, 1928-2000 Afrika – život a smrt zvířat Praha : Nakl. Svoboda, 1987   59
967 Vágner, Josef, 1928-2000 Afrika Praha : Svoboda, 1978   59
968 Bouchner, Miroslav, 1926- Kapesní atlas savců Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1982   599
969 Pradáč, Jiří Brouci a motýli ve fotografii Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1982   59
970 Novák, Ivo Ohrožený svět hmyzu Praha : Academia, 1982   59
971 Rys, Jan, 1929- Vteřiny u rybníků, řek a tůní Praha : Panorama, 1981   59
972 Jiřík, Karel Atlas zvěře Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1980   639
973 Douglas-Hamilton, Iain, 1942- Obklíčeni slony Praha : Panorama, 1981   59
974 Hartl, Karel Člověk a pes Praha : Naše vojsko, 1986   636
975 Akimuškin, Igor‘ Ivanovič, 1929- Podivuhodná zvířata Praha : Lidové nakladatelství, 1986   59
976 Veger, Zdeněk Kapesní atlas okrasných ptáků Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981   59
977 Adamson, Joy, 1910-1980 Příběh levhartice Penny Praha : Panorama, 1988   59
978 Najmanová, Diana Atlas plemen psů Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1981   636
979 Dvořáček, Ivan, zemř. 1993 První pomoc Praha : Avicenum, 1980   61
980 Pondělíčková-Mašlová, Jaroslava, 1927- Manželská sexualita Praha : Avicenum, 1986   61
981 Švejcar, Josef, 1897-1997 Péče o dítě Praha : Avicenum, 1982   61
982 Hejda, Stanislav, 1928-1994 Kalorie se počítají Praha : Avicenum, 1985   61
983 Doleček, Rajko, 1925- Nebezpečný svět kalorií – joulů Praha : Olympia, 1984   61
984 Hovorka, Jaroslav, 1925- Cesta do stáří, aneb, Dopisy i pro mladé Praha : Práce, 1980   61
985 Trča, Stanislav, 1920- Budeme mít děťátko Praha : Avicenum, 1984   61
986 Dub, Ota, 1909- Cukrovka od A do Z Praha : Avicenum, 1983   61
987 Cibulec, Jindřich Manželské praktikum Praha : Avicenum, 1984   17
988 Trča, Stanislav, 1920- Těhotenství a porod Praha : Avicenum, 1990 80-201-0024-5 61
989 Budinský, Václav, 1948- 365 způsobů milování Pardubice : Filip Trend, 1997 80-902468-1-8 61
990 Uzel, Radim, 1940- Ženské otazníky Praha : Práce, 1987   61
991 Barták, Vladimír, 1921- Čtení před manželstvím Praha : Práce, 1985   17
992 Páv, Jaroslav Jak žít a co jíst při cukrovce Praha : Avicenum, 1979   61
993 Curwood, James Oliver, 1878-1927 Vlčák Kazan Praha : Albatros, 1980   M
994 Curwood, James Oliver, 1878-1927 Znamení šíleného střelce Praha : Magnet-Press, 1991 80-85110-73-3 M
995 Csukás, István, 1936- Buřina a Bambule Praha : Albatros, 1981   M
996 Dědková, Jarmila, 1952- Martina Brno : Blok, 1992 80-7029-069-2 M
997 Aldridge, James, 1918- Spor o poníka Praha : Albatros, 1986   M
998 Adla, Zdeněk, 1910-1990 Můj prolhaný kůň Praha : Albatros, 1985   M
999 Adlová, Věra, 1919-1999 Mirka to ví nejlíp Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1966   M
1000 Adlová, Věra, 1919-1999 Proměny lásky Praha : Albatros, 1980   M
1001 Čech, Svatopluk, 1846-1908 Korouhev práce Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1950    
1002 Černík, Michal, 1943- Neplašte nám švestky Praha : Albatros, 1984   M
1003 Drda, Jan, 1915-1970 Jednou v máji Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1958   M
1004 Dostjan, Riči Michajlovna, 1915- Kinto Praha : Lidové nakladatelství, 1984   M
1005 Dumas, Alexandre, 1802-1870 Salvator Praha : Albatros, 1986   M
1006 Dumas, Alexandre, 1802-1870 Salvator Praha : Albatros, 1986   M
1007 Fabricius, Johan, 1899-1981 Tonek z Napoleonovy armády Praha : Albatros, 1981   M
1008 O’Dell, Scott, 1903- Pětina pro krále Praha : Albatros, 1980   M
1009 Defoe, Daniel, ca 1661-1731 Robinson Crusoe Praha : Odeon, 1986   M
1010 Flos, František, 1864-1961 Lovci kožišin Praha : Olympia, 1987   M
1011 Foglar, Jaroslav, 1907-1999 Modrá rokle Praha : Olympia, 1994 80-7033-346-4 M
1012 Foglar, Jaroslav, 1907-1999 Jestřábe, vypravuj Mladá Boleslav : Šebek & Pospíšil, 1990 80-85210-05-3 M
1013 Foglar, Jaroslav, 1907-1999 Jestřábe, vypravuj Mladá Boleslav : Šebek & Pospíšil, 1990 80-85210-06-1 M
1014 Földes, Péter, 1916-2005 Neznám své jméno Praha : Albatros, 1983   M
1015 Frajerman, Ruvim Isajevič, 1891-1972 Divoký pes Dingo, aneb, Příběh o první lásce Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1965   M
1016 Feuchtwanger, Lion, 1884-1958 Šimona Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1963   M
1017 Feld, Friedrich, 1902-1987 Mistr z Mohuče Praha : Albatros, 1984   M
1018 Fährmann, Willi, 1929- Lukášova daleká cesta Praha : Albatros, 1989   M
1019