Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání můžete podat osobně na Obecním úřadě, písemně nebo e-mailem. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Formuláře

Na Obecním úřadě ve Velenově k vyzvednutí:

  • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  • Povolení k vjezdu na MK mezi obcemi Velenov a Suchý

Ostatní formuláře jsou na pověřeném úřadě Městském úřadě v Boskovicích.

Nejdůležitější předpisy

Ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Obecně závazné vyhlášky obce Velenov

Poloha obce

Poloha obce Velenov (Loc: 49° 29′ 12″ N, 16° 43′ 58″ E, OÚ Velenov – 560 m n. m.) je malá podhorská obec s 220 obyvateli a najdeme ji pod vrcholky Drahanské vrchoviny, východním směrem od města Boskovice. Obec se obklopena rozlehlými lesy. Severozápadním směrem od obce je vodní nádrž Boskovice. Kolem východního okraje obce protéká Orlový potok, jež ústí do jihovýchodní zátoky Boskovické nádrže. Západním směrem od Velenova je chráněné území přírodní rezervace Vratíkov a tvoří ji krasové území s několika nepřístupnými jeskyněmi a to Vratíkovskou, Čtyřkou, Sklepem a Oknem. Před jeskyní Sklep je významné archeologické naleziště, byly tu objeveny nástroje magdalénských lovců a kosti pravěkých zvířat. První písemná zmínka o obci je z roku 1447 a ve střední části obce stojí pěkná zvonice. Velenovem prochází zelená turistická značka vedoucí z Boskovic a přes obec pokračuje dále do rekreační oblasti u Sušského rybníka u obce Suchý. Katastrální výměra Velenova je 753 ha (katastrální hranice je žlutě zobrazená v mapovém portálu níže). V katastru obce se nachází rekreační oblast Suchý a dva rybníky – Sušský a Horní.