Obecní znak, prapor a pečeť

Obecní praporObecní znaknavrhl heraldik Miroslav Jan Václav Pavlů, nar. 24.7.1954 v Hranicích na Moravě. Ve svých návrzích využil možnosti spojit erbovní znamení Velena – bájného předka pánů z Boskovic – se starým pečetním znamením obce, koně ve skoku na trávníku. Barva černá a zlatá v kombinaci s erbovními barvami pánů z Boskovic je připomínkou vlády knížat z Ditrichštejna v době vzniku obecního pečetidla. Návrhy znaku a praporu obce byly vytvořeny v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

Obecní zastupitelstvo na své schůzi 10.10.2001 schválilo návrhy obecních znaků a 29.10.2001 požádalo Parlament ČR – Podvýbor pro heraldiku v Praze o projednání. Dne 27.2.2002 Parlament ČR – Poslanecká sněmovna doporučil udělení navrhovaných symbolů, odpovídající následujícímu slovnímu popisu (blasonu): Znak: ve zlato-červeně děleném štítě nahoře vyskakující černý kůň s červenou zbrojí a uzděním, dole stříbrný hřeben. Prapor: list tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, červený a bílý v poměru 2:1:1. Z červeného pruhu vyskakuje černý kůň s červenou zbrojí a uzděním. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Obecní pečeť

 

Obecní pečeť pochází z roku 1780. V pečetním poli někdejšího velenovského typáře je kůň ve skoku na trávníku v oválné barokní kartuši. Ptáte se: proč zrovna kůň? Asi proto, že dle pověsti dostal Velen od knížete darem území, které objede na koni v jednom dni.Opis majuskulou: PECZET. POCTIWE. OBCE. DIEDINI. WELENOV. 1780. (MZA Brno, f G 125, i. č. 908)

Obecní symboly ke stažení naleznete zde: obecní znak.png, obecní znak s popisem.jpg, obecní prapor.jpg, obecní pečeť – fotografie, obecní pečeť.pdf.

Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Velenov. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání můžete podat osobně na Obecním úřadě, písemně nebo e-mailem. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.