Zápis dětí do Lesní mateřské školy Velenov pro školní rok 2021-2022

Vyhlašujeme zápis dětí do Lesní mateřské školy Velenov pro školní rok 2021-2022.

Koná se od 3. května do 14. května 2021,

a to bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí.
K přijímacímu řízení je nutné doložit:  žádost o přijetí, potvrzení lékaře a rodný list dítěte.  Dokumenty jsou k dispozici na stránkách školy.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Přihlášku (žádost o přijetí) můžete doručit následujícími způsoby:
1. žádost vhoďte v uzavřené obálce do schránky Obecního úřadu Velenov s označením ZÁPIS LMŠ
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mailovou adresu naseskola@velenov.cz
3. datovou schránkou k9g2jaz

Žádosti doručte s kopií rodného listu dítěte a dokladu o řádném očkování nejpozději do 14.5.2021. Na pořadí obdržených žádostí není brán zřetel.

Potvrzení přijetí žádosti – zašleme zpět na vaši emalovou adresu oznámení o přijetí žádosti s přiděleným registračním číslem nejpozději 20.5.2021

DOLOŽENÍ DOKLADU O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce povinnost očkování dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka Základní školy a mateřské školy Velenov, p.o. ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

Žádosti budou posouzeny podle předložených dokladů a bodově ohodnoceny podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách školy, na přístupném místě v Naší škole a to 15 dnů.
Rozhodnutí nebude zákonným zástupcům doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout osobně po domluvě v Naší škole.

Ve Velenově dne 30. 4. 2021
ředitelka Mgr. Monika Oujeská

Dokumenty:
– Kritéria pro přijímání dětí 2021-2022 – PDF, DOCX
– Potvrzení od lékaře – PDF, DOCX
– Žádost o přijetí dítěte – PDF, DOCX

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.