Veřejná vyhláška – oznámení veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Velenov

Veřejná vyhláška – oznámení veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Velenov

Dokumentace pro veřejné projednání Změny č.1 ÚP Velenov:
Grafická část
1 Výkres základního členění území
2 Hlavní výkres
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
4b Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství
6 Koordinační výkres
7 Vyhodnocení záboru ZPF
Textová část
Text návrhu změny č.1
Srovnávací text změny č.1
Odůvodnění změny č.1

Vyvěšeno dne 30.7.2021

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.